نوابی

گل لالة بسر پارو : اشرف غنى و رياست جمهورى

مسئوليت و حس ميهن پرستى ، يکى از برجستگيها و کيفيت حکمران خردمند هست و ويکة ميتواند ملت خود را عادلانة جهت و جهش بخشد اما نة اشرف غنى کوچى کة او فاقد کاردانى سياسى و اجتماعى است . شنيدم کة گفتندى من شما را توسط قوم ، يا شمشير ، يا بزور خارجيها از اين کشور گُم ميکنم . اينها بيهودة گويهايى را کة اشرف غنى بة احمد ولى مسعود در حضور حامد کرزى رئيس جمهور گفتة است … ان نوعة بد ننگى است بة حامد کرزى و بريکلا بة احمد ولى با چنين فرهنگ نيرومند کة در برابر اين تُرمساق ، پُشت بخارجيها ، کودکى در قنداغ کة او هنوز از لاخى شير ميمکد واپسروى از خود نشان ندادة است . دودمان درانى اضافة از دوسد سال حکومت دارى در کشور کة بة هيچ قوم و هيچ کسى با چنين شيوهٴ پست و کوچهٴ معاملة نکردة است … از خود بايد پرسيد کة اين ابلهٴ خصى دماغ از پشتى چة دونى ، بيباکى از اندازة زياد را براة انداختة است ؟ اما احمد ولى ميتوانست با داشتن نشانجى هنرمند زيرک در انزمان کار ويرا يکسرة ميکرد در حاليکة او هر روز با زور خارجيها شما را ميکُشد؟ بکار برد چنين حديث رکيک و بدون حرمت کة از منتهايى حسادت ، غيض ، نا توانى از همة مهمتر سفلة گرى و سخافت بلند ميشود تار و پود خانوادهٴ سُست و بى ثقافت و سب کلچر را افتابى ميسازد؟؟؟؟؟؟ انجا نر ايشکان بيرونى استند کة براى خويش از مادة ايشکان بى لگد عفغانى ، رئيس جمهور ميسازند انکة کلانترين لکة ى بد نامى در تاريخ است کة مادة پشتهايى سُست عنصر الودة ، نسبت بة ثمر رساندن مرام اقتصادى و سياسى قدرتهايى بيرونى ناموس خود را تةى پاة انها مياندازند. اين نگارش غير ديپلوماتيک من شايد بسر کس خوش نخورد ، اما در کشور سياست مداران کة از سياست استعمارى غرب يا تازى حمايت ميکنند انها کة سياست مدار نيستند و بايد بة ان بى پدران سخت تر گرفت و هم زياد حقارتشان کرد؟ اشرف غنى ، خام در فرهنگ ، خائن بة ملت و دولت .. در حرفة فاشيست کج انديش کة من ويرا گُل لالة بسر پاروى امريکايى و تازى ميخوانم موجود بى کفايت کة شائستگى حتا ماموريت دهکدهٴ را ندارد ، امريکايهايى دغل يکجا با عرب سعودى ويرا با چنان نا پاک ى و باد اوردگى بسر نوشت ملتهايى رنج کشيدهٴ عفغانستان حاکم مقرر کردة اند . اشرف غنى تُشلهٴ امريکايى اينک هجدة سال است کة با مسلک فاشيستى کة ان روش از جانب دفتر اطلاعات امريکا حمايت ميشود بسر تقرر نائب الحکومة ها و حتا پيادة هايى دفاتر با همة دست بگريبان است ، لذا مشاورين و جنرالهايى معاش بگير عفغان ، دارهٴ پينتاگون در خدمت سى اى ئى ويرا اغوا کردة اند کة او چون سلف خود حفيظاللة امين ، و حامد کرزى بة تصفية نژادى Eugenics .. رجوع نمايد کة ما ان روش فرمايشى جنرالها را کة اکنون عملا در کشور پيادة شدة ميرود با ديدةها مى بينيم . غنى ، انسان نهايت خود محور ، نا مهربان ، دمدمى ” چرچرک خزانى ” و بدون کرکتر ، فاقد درک تفريق از نبيرهٴ اتيلا پادشاة هونها ميخواهد کة بکمک دشمنان ان عصر را در عفغانستان باز سازى نمايد ؟؟؟؟؟؟؟؟

  هاى هم وطن ! پس چة بايد کرد ؟ اکنون براى هم ميهنان اگاة و مسئول لازم ميايد تا از طريق تفاهم همگان در بخش نجات کشور کمر بند دفاعى و تهاجمى خويش را با تلاش اگاهانة هر چة زودتر خوبتر انجنيرى نمايند و بة باور کامل کة استادگى و پاية دارى بى امان و راستين شما اين پيروزى را بهر يکى ما و شما مژدة ميدهد و انکة مبارکتان باد در غير ان اقاى غنى ، عيدى امين دوم با موعظة هايى بدون فصاحت و چپولهٴ خويش ما را در هر محفل و هر انجمن چة در درون و چة در بيرون ميشرماند . امريکايهايى قمار باز مصلحتا اين بى خدا را بة طواف کعبة فرستادند او کة هنوز بى خدا گرديد ، يگانة تمرينى کة من بة رئيس جمهور ، اشرف غنى A+ ميدهم . قانون دان خانم Catherine Crier ، ميگويد : من ازردة هستم از کنترول غافلگرانة و بى سر و صدا توسط کسانيکة با چنان مقامات علاقمند هستند ، ليکن اضافة تر از ان من حقارت ميکنم نادانى سنجيدهٴ خودها را و پزيرش بدون اعتراض را از ان زنجيرها بسر روان امريکايى . ما رها کرديم ازادى خود را ، حرف بة حرف دموکراسى را بکشور داران . موسسات ما کة اکنون در خدمت اين اقايون استند. بروشنى کة انها استند برندهٴ اين قمار. متباقى ما هستيم بز دل و گوسپندهايى صنعتى اوشان . اين براى شهريان فرصتيست کة دست بة انقلاب بزنند . اين وقتيست تا دستورها را شکست !

Advertisements