سر نخ این ماجرا روزی خواهد پیدا شد

————————————–

دکتر- صفوی
من معتقید هستم که در پروژه تحمیل واژه “افغان” سازی در شناسنامه های برقی علیه شهروندان غیر افغان نه تنها حاکمان رژیم متعصب موجود ارگ که خود بنیانگزاران این پروژه اند ودست بالای هم در زمینه دارند ، بلکه شواهد غیر قابل انکار نشان میدهد که حاکم قصر سپیدار دراین برنامه ” سقوی دوم ” از همتای خویش عقب نیفتیده است ؛ این نه یک ادعایی بی پایه ، بلکه مطمینآ روزی این همه ماجراهای افشا خواهد شد. یک مثال خیلی ساده ؛ کدام انسان با منطق نمیداند زمانیکه جنبش روشنایی و جنبش رستاخیر تغیر بخاطر عدالت وخواست انسانی خویش در روز روشن تیر باران میشوند وهیچ مرجع هم نیست به خواست شان لبیک بگوید ولی برعکس برای خواست تعصبگرانه یک گروه تبهکار با دید فاشیستی به دربار خواسته وپزیرفته میشوند ونتیجه اش هم بعد از آن تاریخ معلوم است…. . گرچه ازابتدا تا امروز من به این آدرس چیزی به گفتن نداشتم ، ندارم ونخواهم داشت….زیرا بحث دراین کتله ای بی همه چیزرا من ضیایع وقت وبیهوده میبینم ؛ ولی مجبور شدم در اینمورد خاص به این حاکمان ومامورین مقطعی درقدرت گوشزد کنم که : ” با هویت وتاریخ باشندگان اصیل این مهین بازی احمقانه نکنید ، وهویت مردمان بومی این سرزمین که هست وبود وتعریف انسانی شان را تکمیل وتشکیل میدهد ومتاعی نیست که هرسبکسر وبیکاره در دهلیزهای خلوت آنرا به معامله بگیرد وبه شکل نامردانه ، فریبکارانه ونمک ناشناسانه به آرزوی دیرینه ننگین نیکان خویش برسند و این آرمان را به گور خواهید برد”. بنآکاری نکنید که عاقبت اش برای تان نهایت سنگین تمام شود و روزی نزد خدا وخلق خدا شرمنده وروی سیه شوید

Advertisements