هیچ کسی نیست تا یخن مقامات غربی و نوکران بومی اش را گرفته و بپرسد که:

طالبان تروریست پروژه انگریزی است، با مدیریت آمریکا، حمایت مالی شیخان اجیر عربی با سازماندهی آی ایس آی.

طالب هر از گاهی به ترور و انفجار و گروگان گیری و سربریدن متوسل می شود، بیشرمانه مسوولیت این همه جنایات مرگبار و هولناک را نیز متقبل می شوند؛ آیا عالی جنابان وجدان دارید که این گروه بنیادگرا و تروریست را بر گرده ی مردم مان تحمیل می کنید؟

آیا دموکراسی و اخلاق غربی به شما اجازه می‌دهد که جنایت کاران خون آشام را حمایت و به خاطر حصول اهداف رذیلانه خویش آنان را در سیستم سیاسی و نظامی، همچو گروهک بنیادگرایی حکمتیار، شامل و جا دهید؟

آی مردم!

آیا همین غربی ها نبودند که به بهانه قلع و قمع و نابودی طالب و مجازات حامیان شأن به کشور هجوم آوردند؟

شما ها نمی بینید که قاتلان هزاران فرزند، پدر، مادر، برادر و عزیزان تان را غرب حمایت و پشتیبانی کرده، بر سرنوشت تان حاکم می سازد؟

انگریز این بار از دریچه با حبا و قبای خودتان بر کشور تان مسلط شده و حکمروایی می کند. به این میگن نیو کلونیالیزم یا استعمار نو!

آن‌ها شما را طی هفده سال پسین عقیم ساخته است؟

پس چرا خموشانه بر دشمنان نگاه کرده به تماشای قتل و کشتار ریختاندن خون عزیزان تان به نظاره نشسته اید؟

به گزارش پژواک، هیأت فرستاده‌شدۀ شورای عالی صلح به کندهار می‌گوید که حکومت افغانستان برای صلح با طالبان با «هر مکانیزمی» موافق است و آمادۀ ایجاد دفتر این گروه در کابل است.

قاضی حبیب‌الله فوزی رییس این هیأت گفته است که حکومت حاضر است در هر جایی که طالبان خواسته باشند، با این گروه مذاکره کند.

او می‌گوید: «طالبان مسلح در هر جایى که خواسته باشند میتوانند دفتر داشته باشند، چرا که مذاکرات بدون دفتر انجام شده نمی تواند.»

حبیب الله فوزی گفته است که حکومت حاضر است برای طالبان در کابل دفتر ایجاد کند. آقای فوزی می‌گوید که حکومت برای طالبان هیچ شرطی ندارد و طالبان نیز نباید شرط داشته باشند.

وی افزود که حکومت و مردم افغانستان، خواهان یک صلح باعزت می باشند؛ ما از طالبان نمیخواهیم که آنها تسلیم شوند، بلکه میخواهیم که با آنها منحیث یک طرف، بحث نماییم.