خبر تازه موضعگیری روسیه درقبال وضعیت افغانستان….!

عطا صفوی
سخنگویی وزارت خارجه روسیه لحظه قبل درکنفرانس مطبوعاتی وضعیت سیاسی امنیتی را درافغانستان وخصوصآ وضعیت در شمال را نگران کننده دانست و به شکل اخطار گونه دولت مرکزی را از دامن زدن به اختلافات قومی – زبانی …برحذر داشتند وضمنآ درمورد عطامحمد نور گفت : ازآنجاییکه به انتخابات پارلمانی وانتخابات ریاست جمهوری اندک زمانی باقیمانده است نباید به مشکلات اضافی را در این منطقه اضافه نمود. منبع – نوستی