روسیه و چین به امریکا اجازه جنگ با کوریا را نمی دهند

روسیه و چین اجازه امکان حل بحران کوریائی شمالی از طریق نظامی را نمیدهد.

اندری دینیسوف سفیر روسیه در چین طی مصاحبه با کانال تلویزیونی “روسیه 24” گفت که روسیه و چنین قاطعانه حتی مخالف صحبت در مورد حل وفصل پرابلم هستوی شبه جزیره کوریا از طریق نظامی میباشند.

وی افزود: «هم روسیه و هم چین موقف مشترک مبنی بر جستجوی راه حل سیاسی مساله شبه جزیره کوریا دارند و هر نوع واریانت دیگر منجمله حل نظامی غیر قابل قبول است. زیرا مستقیم به کشور های ما تاثیرگذار میباشد.

به گفته سفیر روسیه، در پولیگون که آزمایش هستوی کوریائی شمالی صورت گرفت،آن در فاصله 100 کیلومتری سرحد چین موقعیت دارد. دیگر اینکه از نگاه جغرافیائی به مناطق شرق دور روسیه نزدیک میباشد. به هر شکل بحران کوریائی شمالی راه حل نظامی ندارد و قابل قبول روسیه و چین نیست.