دراکثر کشورهای فاسد جهان قانون جنگل حاکم است

دکتر -صفوی

دواستعفانامه بادو سرنوشت جداگانه ولی بایک هدف (توطیه).
فکر میکردم که این تنها افغانستان بدبخت است که به این سرنوشت … دچار شده است که قانون جنگل در آن حکمفرماست ؛ ولی بیخبر از آنکه دراکثر کشورهای زورمند وجنایتکار جهان این قانون همین اکنون حاکمیت میکند .لطفآ به این گزارش جالب توجه کنید:
به نقل از روزنامه نیویارک تایمز سعد حریری نخست وزیر لبنان چندی قبل طی یک سفر رسمی به پیشنهاد دولت سعودی وارد ریاض میشود ، به مجرد رسیدن به قصر حاکمان سعودی وی را بازداشت وخلع میکنند و نخست وزیر کشور ناپدید میگردد ورییس جمهور لبنان پیهم میکوشد که با وی ویاهمراهان صحبت کند موفق نمیشود وسعودی هاهم اهمنتی به این موضئع نمدهند.
چند روز بعد سعودی ها سعد حریری را مجبور میسازند که از تلویریون عربستان استعفای خویشرا اعلان کند وی با روش های تحقیر آمیز چنین کاری را انجام داد وجهان درتعجب چرا درسعودی ؟؟؟ ویک بیانیه نهایت پرخاشگرانه را هم علیه ایران ایراد نمود که من حتی خودم آنرا شنیذم. واین کاملا مشکوک بود ولی رییس جمهور استعفای نخست وزیررا تا آمدنش به کشور معطل قرار داد.
وقتی نخست وزیر بعد از استعفا از باز داشت رها میگردد ودوباره بوطن برمیگردد ، زمانیکه بوطن برمیگردد اعلان میکند : ” استعفای من تحت فشار مقامات عربستان صورت گرفت “. علیه یک نخست وزیر کشور مستقل.
بنا عربستان با این روش غیر اخلاقی وجنایت آمیزخویش میخواست حکومت ایتلافی لبنان سقوط دهد وانتخابات دیگری بوجود آید تا درآن انتخابات گروه حزب الله وسایر گروهای ضد سعودی جاه نداشته باشند.
هکذا درکشوری بنام افغانستان که چندین کشور خارجی درآنجاهمچون مهمان ناخوانده گویا بخاطر ثبات – امنیت وحکومتداری …..خوب لمیده اند ودر زیر چشمان شان که ازیک طرف وضعیت اقتصادی وامنیتی وفقر سراسری بیدادمیکند واز طرفی هم تعصب وقومگارای بجای رسیده است که در یک وزارت تا 99 درصد دراختیار گویا گویندگان یک زبان اند که از قانون جنگل هم فراتر رفته است معلوم میشود که اینها خود دراین توطیه وچنین قانون دست دارند.
واین استعفا نامه هاچه درارگ کابل وچه در قصر هرمین سعودی هردو همان مرکز توطیه وفشار است که شباهت به همان قانون جنگل دارد. استعفانامه عطامحمد نور وده ها اعمال غیرقانونی دیگرهم مربوط میشود به همین دستگاه توطیه وحاکمیت جنگل

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.راه حل موجود

دکتر – صفوی
شبکه تلویزیون میوند در برنامه مناظره “راه حل” دیروزی خویش دقیقا یکی از راه های«حل » موجود کشور رانظر به وضعیت زمانی ومکانی نشان داد
یکی ازراه ها کوبیدن مقاومت وکوبیدن به فرق زورمندان متعصب فاقد منطق بود
++++++++++++++++++++++++++++++++++

” کودتای کمونیستی باعث تضعیف پشتون ها شد”

دکتر- صفوی
وقتی چهره خطرناک کرزی- خلیلزاد… را نماینده سابق ملل درامور افغانستان آقای ” جان آرنو”سالهای قبل درخاطرا ت خوبش افشا نمود ، من فکر میکردم این همتباران من که همچون مگس درقدرت چسپیده بودند وحالا حتمآ متوجه این توطیه ها هستند ولی بدبختانه اینها درضمن اینکه از روزگار زندگی چیزی را نیاموختند بلکه به این سبکسری وزندگی ذلتباربازهم ادامه دادند وادامه میدهند وحتی خود این همتباران من به مداحان دربار گرگانی چون غنی وکرزی شدند و یکی را بردیگری ارجعت دادند ، وهنوز به میز خطابه نارسیده فریاد نعره تکبیر سردادند .درحالیکه این هردو همان گرگان گرسنه اند که بخاطر شکار گوسپندان از هیچ نیرنگی دست نمیکشند وتنها رنگ این گرگ ها باهم تفاوت دارد و هردو ازیک فابریکه ” امریکا داد ” تولید شده اند ونیزازگرکان درنده هم توقع ترحم را داشتند.

لطفآ به خاطرات « جان آرنو» نماینده ملل متحد که سالهای قبل نیز در رسانه انتشار یافته بود توجه جدی کنید:
«تصویری که خلیلزاد، ابراهیمی و رئیس جمهور کرزی… برای ما ترسیم کرده بودند این بود که در افغانستان اکثریت مطلق را پشتون ها تشکیل می‌دهند. از چند قرن بدین‌ سو این کشور با رهبری و زعامت پشتون به طور سالم اداره می‌شد. کودتای کمونیستی باعث تضعیف دولت مرکزی شد و زمینه را برای اقلیت‌ها مساعد ساخت تا مسلح شوند و با اعمال زور وارد رده‌های بالائی دولت گردند. “اکنون راه حل این‌است که با برنامه‌ی D D R (خلع سلاح ) اقلیت‌ها خلع سلاح و با برنامه‌ی P R R(خلع قدرت) آنان از ادارات ملکی دور ساخته شوند” و زمانی که حکومت در اختیار پشتون‌ها قرار گرفت، ما تضمین می‌کنیم که دیگر افغانستان لانه تروریست نباشد».
سوال اساسی اینجاست که آیا این تشنگان قدرت دیروز وامروز از این موضوع خبر نبودند ونیستند ؟ به یقین کامل همه شان اینرا میدانستند ومیدانند ولی بدبختانه اینها یک تعداد شان فراصت درک را از دست داده اند ویک تعدادشان هم مامور گماشته شده بیرونی اند.
وهکذا وقتی خلیلزاد درکتاب خویش تذکر میدهد ونیز بار ها اعلان کرده است :” که آقای کرزی ازجمله پیشنهادی داکترعبدالله عبدالله درجلسه بن بوده “. من فکر میکنم هیچ حرف دیگری گنگی برای شناخت وتعریفی درمورد باقی نمیگزارد.
مشکل اینست که ما همه چیز را فراموش میکنیم وبدون اینکه اندکی به گزشته بنگریم.

” حالاخود کرده را نه درد است ونه درمان…”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

انتخاب باشماست…!

دکتر صفوی

دوستان وهمسنگران دیروزی مسعود درمجموع حزب جمعیت اسلامی … برای بقایی خود وحزب خویش درصحنه سیاست اگر واقعا چیزی به گفتن دارند ومیخواهند برای بیرون رفت ازوضعیت موجود کاری بکنند دوگزینه بیشی ندارند :

1- مقاومت وایستادگی به مثابه یک اصل درمقابل زورگویان این رژیم فاسد همراه با نیروهای عدالت خواه که سنگ پایه اصلی برای نسل امروز وفردا راتامین میکند ودقیقآ این توانمندی در ایستادگی هنوز احساس میگردد .، و ضمنا نه گفتن به اشکال معاملات ننگین درزمینه…..

2- ویا استعفای دسته جمعی که مشروعیت این نظام دیگر کاملا ازبین میرود واین مقاطعه هم ممکن است به دو دلیل اساسی غیر قابل انکار برای یک تعداد اعضایی جمعیت اسلامی غیر قابل قبول بوده باشد: :

1-

حفظ قدرت…

2-

مانع شدن از این کار توسط خارجی ها بنابر وابستگی های یک تعداد آدمان سرشناس جمعیت که چه در درون نظام ویا بیرون نظام قرار دارند. .

زمان به سرعت میگزرد واین به نفع شما نیوده ونیست وبهتر است از این دوگزینه موجود بلادرنگ استفاده کنید ، درغیر آن زمینه تسلیم شدن خود بخود وبدون قید شرط آماده میگردد ومنتظر قصاب بیرحم باشید که ازکدام قسمت بدنه کارد میزند واین به یک سونامی سراسری تبدیل خواهد شد ودر حقیقت مسولیت این شرمساری درتاریخ بدوش کسانی خواهند بود که در یک قسمت بدنه قدرت این نظام متعصب قومگرا سالهای سال لم زده بودند وآنرا به اجاره گرفته بودند

+++++++++++++++++++++++++++++++++

!..”.سیاست هرکه باما نیست  از ما نیست  .”

دکتر – صفوی
این سیاست وحشتناک نفرین انگیز در منطقه وجهان بیداد میکند واکثرا سردمداران این تفکر مربوط به دولت ها وکشور های میشوند که تاجران به اصطلاح گهواره دموکراسی و تاجران مدافعین دینی درجهان اند ؛ درحقیقت این چنین دولت ها جز سوداگرانی اند که دموکراسی قلابی وهم همان دفاع از اسلام ودین را به روش خود شان بیرحمانه در اسارت خود قرار داده اند وبه شکل خاینانه به دیگر کشورها صادر میکنند وفرمان میدهند. طور مثال وقتی حاکمان قصر سفید در روز روشن با بیشرمی کامل جهان را تهدید میکند واعلان میکند : ” کشورهای که علیه امریکا در قطعنامه های سارمان ملل متحد رای منفی دهند ؛ ماکمک های خویشرا قطع میکنبم”. ویاهم وقتی کشور اسلامی حرفی درمقابل خاندان سعودی ودولت های شیخ نشین داشته باشند درضمن اینکه کمک ها را قطع میکنند مصروف تولید تروریزم هم درمنطق میشوند.
دقیقآ این سیاست وحشتناک ( هرکه بامانیست از مانیست) عملا درکشور ما سالهای زیادی است بیداد میکند, زیرااین رژیم متعصب قومگرا که خود تحفه نامبارک از همین کشورهای نامبرده اند به بهانه دموکراسی ؛ قانون اساسی ؛ اصول اسلامی …به شکل توطیه های قبلا پلان شده باهمکاری حامیان شان همه دار وندار من وتورا درحال نابود کردن اند .
وقتی منطق این سردمداران این بوده باشد : ” اگر بخاطرمنافع من عمل نکنید نان نخواهید خورد”.فکر میکنم فغان انجوهای چون جامعه مدنی… وفریاد اکثراین رسانه های مزدور چه کار آیی خواهد داشت جز یاوه سرایی….
لذاوقتی چنین جنایتی جریان دارد وهمه چیز را باروح روانت حس میکنی ؛ پس شما از دو مامور گماشته شده که خود تحفه نامبارک اند چه توقع اضافی خواهید داشت ؟ وقتی تارپود وانسانیت حامیان وگماشته گان اینها را زور تشکیل میدهد وحتی ” صلح به زور” را میخواهند ، بقیه اش را خود قضاوت کنید…
بنآ بهترین راه اینست تا وقتی برای کسب آزادی خویش نرزمید؛ وازخود تعریفی نداشته باشید ، ودر«خودشناسی» که به منزلت هستی من وشما است رو نه آوریم ؛ مطمین باشید که این دیگران خواهند بود که برایت تصمیم میگیرند دموکراسی و حتی دین فرمایشی هم برای تان صادر خواهند نمود