روسیه زنان و کودکان خود را از افغانستان نجات میدهد

قادروف: ما خانمان و کودکان خود را که بعد از ازدست دادن پدر یا شوهرشان در سوریه به افغانستان انتقال گردیده اند، به زادگاه شان”روسیه” برمیگردنیم.

رمضان قادروف رئیس جمهور چیچن فدراسیون روسیه اظهار داشت: «ما از خانمان و فرزندان که پدر و یا شوهر خود را در سوریه ازدست داده اند و حالا در افغانستان بودوباش دارند، به زادگاه اصلی شان بر میگردانیم. ما چندین پیام شهروندان خود را که در افغانستان به حالت دشوار قرار دارند، بدست داریم که از ما تقاضأ کمک نموده اند و میخواهند به وطن شان برگردند. ما آنها را دوباره به وطن شان انتقال میدهیم».

وی افزود که در جریان دوسال فعالیت روسیه در سوریه از این کشور 94 طفل و زنان به روسیه انتقال گردیدند. او یادآور شد که اطلاعات در مورد موجودیت زنان و کودکان در افغانستان را بدست دارد که بدون اسناد به افغانستان انتقال و رها گردیده اند. آنها نمی توانند به مقام عارض و مشکلات خود را حل نمایند. ما در این عرصه فعالیت خود را آغاز نموده یم.

قادروف گفت: «خانمان با کودکان شان که شوهران خود را در سوریه از دست داده اند، نمی دانند به کدام مقام مراجعه نمایند، از جان فرزندان شان هراس دارند. وقتی که در سوریه وضع خراب شد، آنها را بدون اسناد به افغانستان انتقال کردند که تا فعلاً در افغانستان قرار دارند، کار ما در این عرصه جراین دارد».

Advertisements