وزیر فواید عامه تابعیت انگلیس دارد

گفته مى شود كه يما يارى نامزد و سرپرست وزارت فوايد عامه (که روز گذشته از مجلس رای اعتماد گرفت) تابعيت بريتانيا را دارد.
اين در حالي است كه نامزد و سرپرست وزارت تحصيلات عالى به دليل داشتن گرين كارت كانادا از آجنداى مجلس نمايندگان جهت دادن راى اعتماد حذف شد.

Advertisements