جناب اشرف غنی احمدزی ودرمجموع دستگاه شان واقعآ برای ما میخندند

دکتر- صفوی
پیش از اینکه ما حر ف وسخنان وبلاخره عملکردهای … اشرف غنی احمد زی را به باد انتقاد بگیریم وبه حرکات گویا غیرعادی ولجام گسیخته وی بچسپیم و بخندیم و حرف های اش تله وتراوز بکنیم ؛ باور کنید برعکس ایشان به سادگی وبه بیخبری ما خنده میکنند ، وحتی تاسف میکند که این مردم هنوز در چه خواب سنگین زمانی فرو رفته اند. بطور مثال رسانه ها وسایت های اجتماعی… به اندازه بالای سخن ( مثل زنها “چادر بپوشند ” ) که برای شخص اشرف غنی نهایت بی ارزش وپیش پا افتیده است مصروف اند که من متیقین هستم این فریاد های مارا را به باد مسخره خواهند گرفت واصلابه اصطلاح سرش خبرنیست .وقتی چنین هیولای می آید به کرامت ومعرفت انسانی دیگران تعرض میکند وبه همین سادگی یک انسان را ” بچه خر” میگوید و بی بیباک امام حسین را پسر خدا میداند ویاهم حاکم ویاحا کمیتی که معاون اول ریاست جمهوری یعنی شریک قدرتش را که خلاف قانون اساسی البته همان (فرمان) کاپی شده تبعید مینماید ، رژیمی که معاون ریاست اجراییه اش را ازحق ابراز نظر منع ومحروم میکند ویا هم والی یا فرمان دار استان خویشرا (معروف به امپرطور شمال ) رااجازه اشتراک درمجالس نمیدهد…. وووو پس شما چه توقع دارید که به انسان به مادر ویاخواهر این سرزمین احترام بگزارد ؟ هرگز.
زیرا شما نباید ازیک رژیم متعصب وحاکمیت قبیلوی با دید سادیزم توقع بیشتری از این داشته باشید .ضرب المثل مشهوری داریم : ” شتر را گفتند که گردن ات کچ است، گفت کجایم راست است که گردن کج نباشد”. باز چند رسانه واشخاص مزدور دیگر می آید میگویند که گویا از صحبت جناب ایشان استفاده سو گردیده است وایشان گویا معذرت خواسته اندچنین شد وچنان شد…. بازهم زندگی گویا به روال عادی جریان دارد وخیر وخیریت است وگویا دنیا گل وگلزار است

Advertisements