خلیفه مایکل سیمپل در راه است تا به حساب شمال برسد

 
جرگه سیاسی برای نجات باید دروضع الجیش اردوگاه ضد طالبان در بلخ منعقد می شد؛ اما لزوماً درکنار بزرگ ترین پایگاه امریکا برگزار شد!
جبهه سیاسی همگرایی ملی برای نجات از باند کوچک قوم پرست درارگ، اصولاً می باییست در بلخ به وجود می آمد. اما طراحان سنجیده بودند که نباید حرکت وضعی تاریخ سیاسی افغانستان تحت هیچ شرایطی با اخلال رو به رو شود.
 تعیین محل جرگه قندهار، دستور جدید بین المللی دربستر مناسبات سنتی ( درآستانه یک انتخابات جعلی دیگر) است. دور زدن شمال و عقب گردانی لنگر مداخلت های احتمالی ایران و روسیه در شکل دهی حکومت آینده است. برای جبهه ضد طالب- داعش هرگونه فیصله جرگه قندهار تکرار همان داستان های قبلی خواهد بود. به نظر می رسد درین دوره، بازیگران نتیجه معکوس خواهند گرفت. گردش تاریخ سیاسی با گذشته متفاوت است. استاد عطا یا هر پیشقراول دیگر غیر از او با قرنتینه و ترور از مسیر حذف نمی شوند؛ برعکس به رقیب همیشه جنجالی علیه سیاسیون گزیده شده از سوی غرب تبدیل خواهند شد. تعریف جدید وضعیت این است که داعش خراسان هرچه زود تر باید جای عطا محمد نور و جنرال دوستم را پر کند. با این حال، هیچ نشانه ای نیست که چنین تعریفی را ضمانت کند.
 
درین مرحله مایکل سیمپل مجری کارکشته شبکه بین المللی به هدف رهبری عملیات دو باره از پاکستان روانه کابل است تا مهم ترین اداره تعیین کننده امورات افغانستان در یوناما را دو باره در دست گیرد. مایکل سیمپل متخصص تارومار کردن عملیاتی نیروهای ضد طالبان است. او این بار برای نجات خلف طالب ( داعش) وارد میدان شده است. قرار است حوادثی درشمال و جنوب اتفاق بیفتد تا دوره کار دکترغنی به بهانه وخامت اوضاع عمومی به طور طبیعی تمدید شود. یک سکانس بازی یعنی همین!
گزارش نامه  افغانستان