!…هفتاد سال بعد ، بازهم این نشست تازه را تاریخی نامیدند.

دکتر- صفوی
چرا تا این حد آگاهان سیاسی ؛ رسانه ها ومطبوعات جهانی این دو تصویر را باهم از نظر عملکرد واهمیت تاریخی اش مهم تلقی میکنند و باهم شباهت میدهند.؟
با اینکه یک تعداد کشورهای غربی کوشش کردند که نشست “سوچی” روسیه را که هفته قبل دایر گردیده بود کم اهمیت جلوه دهند وزیاد پوشش خبری ندهند، ولی بازهم نتوانستند ازحقایق موجود چشم پوشی نمایند ، اکثر آگاهان ومبصرین سیاسی جهان به این نظر هستند که موفقیت اعلان ختم جنگ سوریه را که باحضور رهبر سه کشور ( روسیه – ایران وترکیه ) را ، با امضایی صلح ختم جنگ دوم جهانی که درسال 1945 که توسط سه کشور قدرتمند جهانی ( روس. انگلیس وامریکا) درتفریگاه ” یلتای” شوروی که توسط چیرچیل ؛ روزولت واستالین که سه روزپیش ازاعلان ختم جنک به امضا رسیده بود شباهت میدهند. زیرا 70سال قبل ازامروزدرمورد سرنوشت جهان وختم جنگ تصمیم گرفتند وبه بدترین جنگ خونین وخانمانسوز جهان نقطه پایانی گزاشتند ، وحالا بازهم سه کشور قدرتمند دیگری دور هم جمع شده اند تا درباره صلح سوریه که مشکل جهانی است که اگر صد راه این فاجعه منطقه وجهان گرفته نمیشد جهان بازهم دریک جنگ تمام عیار تباه کن جهانی فرو میرفت که عاقبت اش نهایت اسفناک بود تصمیم بگیرند ونقطه پایانی بگزارند وکشور ماهم بد تر از اکنون در این بدبختی ها بی نصیب نمیبود . فراموش نکنید که این مقایسه وتشبه نمودن ها قطعا در برگیرنده خصوصبات این شخصیت ها نبوده ونیست ، فقط از نظر اهمیت اوضاعی وخیم موجود جهان مد نظر گرفته اند .بدرود / صفوی