داکترصفوی

دوستان وهموطنان گرامی، این هیاهوی بیمورد برای چی؟
————————————————–
اگر عقده کشایی وتعصب تفکر ضد ایرانی یک تعداد هموطنان را کناربگزاریم ، پس معلوم نیست که آقایی محقق چه کارناشایسته ای را انجام داده اند که غضب یک تعداد هموطنان وخصوصاشورای ملی( شورایی بیکاران) و این رژیم پوشالی را برانداخته است ؟؟؟؟
من صحبت آقای محقق را دقیقآ شنیدم ولی هرگز درضمن اینکه هیچ منافاتی علیه کشور ما نداشت ، حتی این صحبت وموضعگیزی شان قابل تحسین است، زیرا این جوانانی که درجنگ رهسپار سوریه وعراق شده بودند وعلیه تروریزم بی رحم مبارزه کردند وآنهم برای نابودی این دهشت افگنان درهمان محل ویا نقطه اییکه که تولد شده بودند درنطفه خنثی اش نمودند.. ، مگر شما همین را نمیخواهید که مبارزه علیه نابودی تروریزم صورت گیرد ؟چه فرق میکند که این گروه دهشت افگن را شما درکجایی نقطه جهان نابود میکنند؟ توسط چه دولتی وچه گروهی ( سپاه – فاطمیون – احمد – محمود….) چه آن احمد وعلی در آنجا بخاطر ازبین بردن نطفه تروریزم شهید شود وچه دراینجا ؟ وبلاخره چه فرق میکند که شما دانه خبیثه سرطانی را درشفا خانه هندوستان ازبین میبرید ویا در یکی ازشفاخانه جرمنی ….ویا جای دیگر. هدف ازبین بردن این دانه سرطانی است که انسانیت وجهان را تهدید به نابودی میکند . برهمه جهانیان معلوم است که یک تعداد این ویروسان مگروبی توسط طیارات مخصوص بعد از شکست سنگین شان به محل نامعلومی ممکن افغا نستان انتقال داده شده اند ؛ بنآ اگر این هموطنان ودرمجموع رسانه های مزدورعلیه لشکر “فاطمی” ویا غیر فاطمی….. بخاطر شکست داعش مشکلی دارند ویا ناراضی اند ، اما زمانیکه طالب وداعش را از قصر سیاه گرفته الی حرمین شریفن درآغوش میگیرند وتمویل میکردند ومیکنند چرا سکوت نموده اند ؟ فقط حرف آقایی محقق خشم طرفداران داعش وطالب را درا فغانستان برآورده است وبس.
بنآ اگرقضیه ” لشکرفاطمیون…” سیاسی نیست ؛ پس درحقیقت منتظرشکست داعش – طالب توسط لشکرباالقوه ” ناتو ” وده ها کشور و مهمانان نخوانده دیگر باید بوده باشیم ، ونتیجه اش هم الحمد الله دربین 16 سال اخیر معلوم است که این وطن درچه وضعیت اسفناک امنیتی ؛ اقتصادیو سیاسی قرار دارد…. که هر روزبر تعداد این ویروس ها درمنطقه اضافه میگردد، وضمنا این کشور دیریست به مرکز آزمایشات سناریوی های نظامی، سیاسی تبدیل شده است…
به صراحت باید یاد آورشوم : بنده درضمن اینکه از آقایی محقق فقط در این زمینه با حرف رگ وراست اش تشکر میکنم وحتی از آنهای که درنابودی این گروه متحجر خونخوار فرمایشی اشتراک کرده سپاسمندم. جهان بزرگی وموفقیت جنگ علیه داعش را در این منطقه شباهت به شکست فاشیزم درجنگ دوم جهانی میدانند. بدرود / صفوی/
Advertisements