نوابی

سپاة سعودى ، ببر کاغذى

يک کارشناس امريکايى -Simon Hinderson در ١٩ دسامبر ٢٠١۶ .. بهترين اردوى مسلح سعودى را در جهان ببر کاغذى خواندة است . سيمان اندرسن ، کارفرما در خليج و پاليسى پروگرام انرجى از موسسةى در واشنگتون در بخش پاليسى خاور ميانة ، بنا بة ارزيابى کارايى سپاة سعودى مينويسد ” عملکرد نيروى هوايى انکشور بسيار ناتوان است ، و نيروى پيادة نظام وى ناکام شد تا مصئون بدارد مرز جنوبى پادشاهى را.” قيود فروش سلاح براى عرب سعودى نشان ميدهد کة ان خشمگين و نا خوشنود ساُختة است امريکا را ميگويد هيندرسن ، وى ياداور ميشود کة سعودى اين ملامتى را بسر ايران مياندازد کة از مبارزين يمن پشتبا نى ميکند و اصرار ميدارد : ” ناکامى پادشاهى را کة برندهٴ کدام بخش نظامى بشود ، معلوم کة ان منتج ميشود اضافةتر بة بى کفايتى خودش نسبت بة رخنة کارى تهران “. چونکة اخلاق قضاوت ، شايستگى و بُردبارى از اسلام احساساتى ميهراسد ، همسايةى مسلمان هميش برف بام خويش را بسر بام منى هندو مياندازد . مثال برجستةى من شبة جزيرةالعرب نة پيشين ، بلکة پسين دوران محمد است کة تا امروز عرب را در سايةى درختان رايت بمبو ، مغرور و از خود برفتة بار اوردة است و مسلمانان اعجم ، فقير در تن و ابتر در روان ، گير امدة در طلسمى ، يعنى جادوى عرب delusion = =خيال واهى و لاطائل افتخار کردة از اکسيجن قات لينگ تازى دَم تازة ميکنند ؟؟

  نگاة کنيد بة دنياى اسلام چة عرب و چة اعجم در ارتباط جنجال فلستين با اسرايل ،کة اسلام را جهانى هم خواندة اند باز عقب رفتة پادشاهان سعودى ) اسرافيل خاورميانة ( در کشمکش با کشور ايران دست تگدى بسوى دولت اسرايل دراز نمودة است . من اعجم کودن ، بى منطق از دروغهايى کوسةى تازى ، بدون داشتن بند و بست و وجة مشترک با تازى تا چة وقت دروازة بان نوکرى خر خواجة باشم ؟ من کة عرب نيستم و نة همسايةى عرب ، انها قاتلان و رهزنان در سر شاة دو شمشيرة ، يک ديو دشتى ، انصاريان و ديگر کة زن ، دختر ، خواهر ، مادر ، عمة و خالةى مرا بة ان جزيرة بردند و در نخاس مثل حيوانات بة توتى بفروختنشان . ا در اي ن تازةگى عرب سعودى همرا با شريک جرم خويش امريکاى fetishist کة او تُرُم اسرافيل را در اختيار دارد کشورم را بتاخت نة تنها خرابى عظيم جانى و مالى را انجا ببار اوردند ، بلکة ميهنم را چند سد سال بة عقب هم بردند کة البتة از تازى و نوکران تازى سخت ازردة خاطرم کة انها در پناة کتاب الايى خرد بزن ، کة ان بة لباس تازهٴ امپراتور ميماند ، از ترس و نادانى پيوند بة موقف و مقام کة ازحقيقت انکار ميشود . بافندةها بة امپراتور وعدة سپردة بودند تا لباس تازة بة وى درست کنند نا مرئى باشد بکسانى کة انها در موقفهايشان مناسب نيستند ، احمق يا -incompotent بى کفايت استند. هنگامى کة امپراتور از برابر رعيت خود با لباس تا زهٴ خويش رژة ميرفت هيچ کس جرئت نميکرد تا بگويد کة لباس در تن امپراتور نيست از ترس اينکة ” انها مبادا در موقفشان کودن و بى کفايت معلوم بشوند “؛ در پايان کودکى فرياد کشيد ” کة امپراتور بلکل جامةى در تن ندارد “. بايد ياد اور شد کة فرهنگ اسلام بة ارتباط ديوان سفيد ، بى شباهت با لباس امپراتور نيست ، ايشان نميدانند کة همة برهنة رژة ميروند و کسانکة ميدانند از ترس چيزى گفتة نمى توانند. اينک يکنيم هزار سال است کة تازى از تليسم يا طلسمى بايبل شيتان کة ) گرگ امد و گرگ امد ( عرب ، بة پشت زخمى اٴعجميها سوار استند و اعجم کة هرگز خستة نمى شود چرا کة انها پُر از احساس و هيجان استند اما حواس ندارند. عرب سعودى ، يکجا با ديگر مج رمين جنايتکار بين المللى در سر امريکا ، در کشتار مردم تشيوع و سُنى در تمام جهان اسلام و حتا يوگو سلاويا طرف انزجار و تنفر است از اينجاست کة تار از پودش همة روزة در حالت سگليدن است طوريکة روح در مقابل تن و تن در برابر روح در جسم پليد در جنگ استند. امروز عرب سعودى با پشتبانى امريکاى ابر قدرت ، کشور ايران را در ارتباط بى نظمى خاور ميانة بدون ارايةى دستاويزى دزد تهمتى ميسازد تا مسلمانان سُنى پاکستانى ، عفغانى و اسرايل را نة در بخش امنيت ملى ، بلکة دوام پادشاهى خاندان سعود ، با ايران بجنگاند چرا کة اسلام عربى مقدس است و ايرانى ملوث ؟؟؟. ديوان Codex Gigas ، در انگليسى کتاب بزرگ ، کة در اغاز سدهٴ ١٣ در سى سال نوشتة شدة است يکى از کتاب عجايبات است کة در صومعهٴ بينى ديکتاين در Bohemia .. در کشور چيک نوشتة شدة است کة هفتاد و پنج کيلو وزن دارد. مردم ميخواستند کة راهب را بموجب عصيانش زندة در ديوار بگزارند ولى راهب بمردم وعدة داد اگر ويرا ببخشند ، او بة تنهايى در يک شب کتاب بنويسد کة صومعة را براى هميش افتخار ببخشد ، سپس او عبادت خاص بکرد نة براى خدا ، بلکة بفرشتةى راندة شدة بنام Lucifer ، راهب از ان خواست تا در بدل قدردانى روح او کمک شود تا اين کتاب را بة اتمام برساند. سيتان ان کتاب مذهبى را در يک شب تمام کرد و راهب نسبت تقدير از لوسيفر ، سراسر کتاب را از صورتهايى شيتان پُر نمود .کتابى کة از جانب ک ليسا عصر پرسش عقايد مورد خشم و غضب واقع نشد ، بلکة بسيار دانشمندان و اهل خرد از ان ستايش کردند کة ان بردةبارى و متانت ائين مسيحيت را نسبت بة اسلام وانمود ميکند ، اما در اسلام حواسى نة بلکة احساساتى اگر شما مرغ محمد را رسامى کنيد ، سپاهيان محمد شما را ديگچة پزانى ميکنند ؟؟ The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faste than society gathers wisdom. ( Issac Asimov) غم انگيزترين جنبهٴ زندگى در حال حاضر اين است کة ساينس سريعتر کسب دانش ميکند نسبت بة جامعة کة کسب ميکند اگاهى را. ( 1920-1992) ايزاک اسيمو ف

  رسانةهايى اجتماعى ما در درون و بيرون چرا خاموشند و نميتوانند بسر پادشاهان بيمار سعودى ) جامعةى ارباب رعيتى ( ، گاو شيرى ، و ناف دسايس پراگنى امريکا نق دى بکنند ، ما بچشم سر هر روز مى بينيم کة مردم ما بخصوص کلاس روشنفکر از جانب عرب سعودى ، سى اى يى ، و انتحاريون مفعول ، حيوانات مدرسةهايى ديو بندى با پول عرب سعودى و ديگر دسايس فاشيستى ، اللة اکبر گفتة کشتة ميشوند ؟ لذا نة از بيخردان ، بلکة از همة با خردان و روشنفکران هم ميهن خود در هر کجايى کة استند تقاضا ميکنم تا در برابر اشوب و طرحهايى ويرانگر شاهان سعودى در عفغانستان کة در دشمنى با ايران همساية در چرخش است بة پا خيزند و از پشتبانى خويش در بخش مردم ايران تنگ نظرى نکنند چرا کة ما با ايران زمين همساية هستيم و با مردم نجيب ايران مشترکات عميق تاريخى داريم و نة با عرب چپاولگر سعودى ، مزدور شارکهايى امريکا ، شما بخ وبى بايد بدانيد کة دشمن ما در حوزة ، عرب سعودى ، امريکا ، پاکستان و اللة اکبر جان است ، اما نة ايران يا کوريايى شمالى ، انجا شاة نادر قلى افشار از ايران است کة از فيض و برکت وى دولت درانى ساختة شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . هاى مردم خود را بتکانيد تا هر چة تمامتر خويش را از طلسم عربى مانند جويهايى شير کة نمى ترشند و عسل کة راة نميروند رهايى بخشيد .. دروغهايى شاخدار کة از شنيدن انها حتا ديوها و Satyr ميترسند و شما چرا نة ، اينها وهم و خيال ، ترس و دروغ از جانبى کة ما را در مدت سدها سال گروگان گرفتة است ، بيائيد مهربانى کردة مين حيث يک شخص مسئول جامعة با تلاش اگاهانة مردم خود از اين فرهنگ بد بخت وارداتى تازى ، موهوم گر ايى هر چة تندتر نجات بدهيم .

  دانشمند ايزاک سيمانوف در بخش مزخرفات ميگويد: غم انگيزترين جنبةى زندگى در حال حاضر اين است کة سرعت بدست اوردن دانش از سوى علم ، بيشتر از سرعت بدست اوردن اگاهى از سوى جامعة است .

  Ignac Yitzhaqu Yehuda Gold Ziher ( 1850-1921) از هنگرى يگانة دانشمند اسلامى در يوروپ ميگويد : If you hear that the plug has broken out , in a country , do not go there, but i you are already there , donot leave the country from fear of catching the illness. اين نمونةى است ازدانشمند هنگرى کة انرا بة ائين سارى محمد ارتباط ميدهد ” نگا کنيد اينجا يک صورت عملى اسلام را کة چسان هر روز تمرين بيماريهايى سارى محيط شدة ما را با فيصلةى ، کة کسى نميتواند از فرمان خدا بگريزد و يا انشخص نتواند تلاش کند تا از ان شانة خالى نمايد. نخستين مورخين جهان اسلام ، ابن اسحق ، و ابن هشام و ابن سعد و طبرى ) رنگين سازان ( Tapestries و بة دنبال انان تقريبا” همة مورخين ديگر ، روايات فراوانى بدنبال هم مياورند کة فى المثل در فلان شب ، طاق کسرا شکست و اتشکدةهايى فارس خاموش شدند ، زيرا کة در اين شب پيامبر اسلام تولد يافت کة دانشمند هنگرى همة انها اتفاقات را دروغ خواندة است پس ما چرا نة؟ لذا تا زمانيکة ما خويش را از چنين دروغهايى کشورى ٣۶٠ بتى رهايى نبخشيم ، بدانکة براى هميش بردة ، کنيز ، و شُلتُک عرب سعودى باقى خواهيم ماند ؟