همه چیز برای گرفتن انتقام شکست شوروی از امریکا آماده است

آیا امریکا و اروپا آماده اند علیه مردم شمال وارد جنگ شوند؟

تحلیل گران غربی درین روز ها می نویسند که روسیه در اکرائین متوقف شده و اگر کمی بیشتر کار کنیم، همان بلایی را که از راه افغانستان برسر شوروی دیروز آوردیم، بر سر روسیه امروزی نیز نازل می کنیم.

این درحالی است که گزارش های منتشر شده از مجاری حوزه روسیه حاکی اند که انتقال نفرات داعش روسی به سوی آمو درجریان است و حکومت کابل به نیابت از پروژه، با بیرون راندن جنرال دوستم و استاد عطا از وضع الجیش بومی شان، تلاش دارد با یک تیر دو شکار کند: دور کردن رهبران نظامی شمال از قدرت وهمسویی با استراتیژی جدید دونالد ترمپ.

درین میان برخی گزارش های غیر رسمی دیگری درشبکه ها شناور اند که امریکایی ها در جنگ احتمالی و بسیار پرهزینه شمال، سرگرم مشورت با متحدان اروپایی و اتخاذ یک تصمیم جدید دررابطه به وضعیت شمال افغانستان هستند. عواقب جنگ با دوستم- عطا می تواند معادله را معکوس کند. همان بلایی که دیروز برسر شوروی عمدتاً از شمال آمد؛ بدتر از آن، از مسیر شمال می تواند در صورت محاسبه اشتباه، برقوای خارجی به رهبری امریکا نازل شود.

چه کسی تردید دارد در صورت وقوع جنگ پراکنده چریکی، اکمالات منظم از کریدور قدیمی ترمذ، یک جنگ تمام عیار و غیرقابل کنترول را کلید نزند؟
گزارش ها می گویند که پایگاه عملیاتی مهمی از سوی افسران جنگ دیده شوروی قدیم در تاشکند تاسیس شده است.
بخشی از طالبان با روسیه همدست شده اند و همدستی تاجک وازبک با آن ها نیز دایره را تکمیل خواهد کرد. اگر امریکا ذره ای عقل در سر داشته باشد، غنی- عبدالله را مثل یک بوجی کهنه دور می اندازد.

گزارش نامه افغانستان