حضرت « بی بی سی » مهربانتر از مادربرای تاجیکان
——————————————————

دکتر- صفوی
هموطنان ما حتمآ متوجه هستند که در این شب وروز این دستگاه مهربانتروشیرنتر ازهمه در برنامه های خاص خویش فریاد عدالت خواهی را برای زخم ها ی تاریخی ودردهای بی مرحم تاجیکان که گویا بلشویک وبلاخذ روسها محو زبان فارسی – تاجیکی و از دست دادن مرکز فرهنگی تاریخی تاجیکان( امارت بخارا ) را به را ه انداخته اند وهی تا دارند گلو پاره میکنند ویک تعداد هموطنان ماهم دسته تبر شده این کمپاین به اصطلاح یادی ازدرد ورنج تاریخ تاجیکان را درسایت های اجتماعی دست به دست تقسیم ودر نشر تبلیغ اش فهمیده ویا نافهمیده از هیچگونه گویا همکاری با بی بی سی دریغ نمیورزند .
گاهی عزیزان ازخود پرسیده اند که این مهربانی بی حد این دستگاه در این شرایط چه مفهومی دارد؟ درحالیکه در آنطرف برای تجزیه زبان من که بیانگر هویت من است کمر بسته اند ؟
دقیقآ به همگان باید این روشن وهویدا شده باشد که این دستگاه توطیه گر ومخرب درپی فراهم آوری زمینه احساسات ضد روسی در مناطق آسیای میانه که نهایت هم شکننده است میباشد ، که با ناامن ساختن صفحات شما ل افغانستان که اکنون امریکا ودرمجموع غرب با تبانی رژیم فاشیستی حاکم بالای عملی شدن این پروژه به سرعت کار میکنند تا این منطقه ازکنترول خارج شود وآنوقت است که زمینه بحران در آسیای میانه برای یک بازی خطرناک وتباه کننده آغاز میگردد.
جالب اینجاست که لاردها اگر دیروز نیم بدنم را قطع کردند و بیچان اش ساخته اند وحالا فرزندان همان لاردهای استعمار گرنصف زبانم را قطع و تجزیه مینمایند واعراب هم دراز بین بردن این فرهنگ واین هویت درخشان تاریخی من آرا م نه نشسته اند. اگر این حرکات ضد ونقیض زیر نام ” لابیگری” به پیش میبریم ، واقعآ به خطا رفته اییم ؛زیراتاریخ چند دهه اخیر گواه براینست که غربیها نه دیروز ونه هم امروزدیگر به من شما نه اعتماد داشتند ونه هم اعتمادی دارند وضرورتی به من شما نخواهند داشت ، زیرا مرجع غلامان تاریخی شان معلوم است … وضمنا ما اعتماد روسها را نظر به خود از دست دادیم وتمام پل های عقبی را بعد از سال 2001 با دستان چند سبکسر ناعاقبت اندیش احساساتی عشق به سرمایه و باخواب های دموکراسی انفجار داددیم وبازگشت دوباره دیگرغیر ممکن است واگر هم ممکن باشد زمان زیادی ضرورت است ، این دیگران اند که اکنون بازی را به پیش میبرند.
دوستان وهموطنان گرامی ! بیایید برای هر فغان بیهوده وخشن نعره تکبیر را فریاد نکشیم و هرگز نباید این لانه جاسوسی را منبع وماخذ رویداد های جهان بپزیریم. بدرود./ صفوی