دموکراسی دریک جامعه ای سنتی با فرهنگ قبیلوی
دکتر- صفوی
خوب بیاد دارم آقای کرزی درمراسم افتتاحیه پنجمین اجلاس مجمع دموکراسی در کشور اندونیزیا که درسال 2012 برگزار شده بود یک بیانه داغ وپرطمتراقی را ایراد نمود ودربخشی از بیانه شان چنین آمده است : “دموکراسی همانگونه که در افغانستان دیدیم تنها زمانی میتواند به موفقیت برسد که با سنت ها و ارزش های یک کشور و یا مردم آن همخوانی داشته باشد وما اینرا عملی ساختیم.”
وخیلی جالب اینکه بعد از گزشت چند سال به اصطلاح آنچیزیکه را افتخار خود میدانست وتحفه ای (دموکراسی ) را که به این سرزمین آورده بودند ، تازه متوجه شدند که این دموکراسی به سنت های افغانستان موافق نبوده و یکباره باتمام دیده درآیی این دموکراسی که گویا تحفه خود شان است تحمیلی به دموکراسی روش جان کری قلمداد نمودند . بطور مثال وی بعد از گزشت 17 سال درسالجاری (2017 ) چند هفته فبل که دریک نشست مباحثاتی” والدای ” در سنت پتربورگ روسیه اشتراک نموده بودند ونیز بیانه ای را ایراد کردند ودرقسمت این بیانه چنین اظهار نمودند :” ما دموکراسی سنتی میخواهیم ؛ نه دمو کراسی «جان کری » که به ما وخط نشان تعین کند ..”.
معلوم میشود این گروه واین حاکمیت دموکراسی را هربار بعد از چند سالی نظر به خواست خودشان باید تعریف و تغیر بدهند.
ولی مشکل اساسی اینجاست : که هدف جناب ایشان از” دموکراسی سنتی..!! ” در چیست ؟ . ممکن است هدف شان رعایه کردن سنت های قبیلوی بوده باشد . درحالیکه این سنت های قبیلوی آنهم تیپ افغانی هیچ نوع همخوانی به دموکراسی نداشته ونیز درهیچ آثار علمی ومنطقی چنین حرفی ویا مقوله ذکر نشده است . پس اگر هدف شان چنین بوده باشد ، درحقیقت این نوع دموکراسی سنتی زشترین دموکراسی درجهان خواهد بودکه خصلت عقبگرایی وضد انسانی اش را در عصر 21 درمنطقه ما تمثیل خواهد نمود.
باید خاط نشان نمایم که سایر ملیتهای این کشور که دوره تاریخی وابستگی زنچیره ای قبیلوی را درحقیقت پشت سر گراشته اند دیگر فرهنگ عقبمانده قبیلوی در این ملیت ها حاکم نیست وبا مدنیت شده اند هرگز شامل این “سنت وارزش قبیلوی” نمیشوند .بدرود / صفوی
Advertisements