بازی دگــروال آبــی

بازی دگــروال آبــی ســی و نه مــرحــله دارد و در مــرحــله آخــر تنبــان دگــروال کشــیده مــی شــود
بازی دگروال آبی که یک بازی نهایت هیجان برانگیز است از طرف وزارت دفاع ملی کشور توسط یکتعداد دگروالان مستعد که در فنون برنامه سازی یا سافت ویر کامپیوتر مهارت و دسترسی کامل دارند طرح و دیزاین شده تا به هموطنان گرامی نشان داده شود که همه دگروالان کشور چنان کودن و بیکاره نیستند که قادر به تبدیل کردن سیم کارت موبایل شان نباشند.
این بازی هیجانی سی و نه مرحله دارد که در ذیل به تشریح کوتاه مراحل جالب آن پرداخته می شود :
در مرحله اول ارتش امریکا در یک حمله هوایی توسط بمب افگن های B52 پایگاه های نظامی دشمن را تخریب میکند.
در مرحله دوم پیاده نظام امریکا به کمک همکاران داخلی اش به قلع و قمع دشمن ادامه میدهد.
در مرحله سوم نظامیان امریکایی دشمن را از غار های توره بوره بسوی پاکستان متواری می سازد.
در مرحله چارم ارتش امریکا یک مداری پارک زرنگار را بر تخت سلطنت کابل می نشاند.
در مرحله پنجم امریکا در صدد تقویه ارتش کشور مستعمره شده و به آنها سلاح و مهمات می فرستد.
در مرحله ششم امریکا میخواهد در راستای دیموکراسی وانتخابات نمایشی مداری را تبدیل کند.
در مرحله هفتم مداری برای حفظ مقامش به کمک مخفیانه دشمنان کشورش می پردازد.
در مرحله هفتم …
در مرحله هشتم …
در مرحله نهم …
در مرحله دهم …
در مرحله سی و دوم فساد مالی در همه ادارات کشور خصوصا در وزارت دفاع به اوج میرسد.
در مرحله سی و سوم افسران اردوی ملی دست به دزدی نان و لباس سربازان میزنند.
در مرحله سی و چارم افسران اردوی ملی حتی به فروش اسلحه و مهمات اردو می پردازند.
در مرحله سی و پنجم افسران اردوی ملی از بیوه های سربازان شهید تقاضا های غیر اخلاقی میکنند.
در مرحله سی و ششم ناظرین امریکایی ازین سو استفاده جویی های افسران اردو به کانگرس امریکا گزارش میدهد.
در مرحله سی و هفتم ارتش امریکا به وزارت دفاع افغانستان از بابت وجود فساد گسترده در اردوی ملی هشدار میدهد.
در مرحله سی و هشتم وزارت دفاع افغانستان با بی تفاوتی تمام به این گزارشات توجه نمیکند.
در مرحله سی و نهم ارتش امریکا با کشیدن تنبان وزیر دفاع افغانستان در پیش کامره او را رسوای جهان می سازد.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی