!قابل توجه تمامی هموطنان باشرف من

من ازتمامی مردمان بادرک وسرفراز خویش درهر جایی ودرهرموقف و مقامی که هستند صمیمانه تقاضا دارم با تلویزیون حضرت صدای آزادی ( اسارت ) ، صدای نا آشنا و خصوصا با حضرت بی بی سی این مراکز جاسوسی با این عملکرد غیر اخلاقی واحمقانه اخیرش همین اکنون مقاطعه بکنید. واز تمامی کارمندان همتبار من که در این اداره تجزیه خواه کارمیکنند اگر احساس مسولیت انسانی درقبال هویت وتاریخ خویش دارند این اداره راهمین اکنون ترک کنید

عطا صفوی