حکومت ماهانه بودجه هنگفتی را در اختیار گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی قرار می‌دهد.

اسناد جمهور نشان می دهد که نزدیک به 22 میلیون افغانی فقط صرف مصارف دو ماه حزب اسلامی شده است که زیر نام حقوق و امتیازات: 3760000 افغانی ، اجناس و خدمات 5148500 افغانی، غذا 5000000 افغانی و ترمیمات و حفظ و مراقبت 8000000 افغانی از بودجه عادی دفتر شورای امنیت ملی به حزب حکمتیار پرداخت شده است.

همچنین حکومت برای تامین امنیت حکمتیار جدا از سربازان عادی، 90 افسر را تعیین کرده است که 5.5 میلیون افغانی از کود 91 ریاست جمهوری برای آنان در دو ماه پرداخت شده است.

این اسناد نشان می‌دهد که به تاریخ 28/7/ 1395 معاون اول ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته و رییس اداره امور ریاست جمهوری؛ پیشنهاد ایجاد ساختار تشکیلاتی منظم برای حفاظت از حکمتیار را به اشرف غنی داده اند.

در این پیشنهاد آمده است که ” با تحلیل از اوضاع امنیتی کنونی کشور و بمنظور تامین امنیت بهتر و مطمین جناب محترم انجینر گلبدین (حکمتیار) رهبر حزب اسلامی افغانستان ایجاب می نماید تا بخش محافظت جناب ایشان که دارای ساختار تشکیلاتی منظم باشد و در آن از اشخاص قابل اعتماد که بتواند از عهده تامین امنیت فیزیکی جناب ایشان بخوبی به در آیند ضرورت می باشد”.

براساس این پیشنهاد، 1 بست دگرمن، 1 بست جگرن، 78 بست تورن، 10 بست لمری بریدمن برای ساختار تشکیلاتی که امنیت حکمتیار را به عهده بگیرد پیشنهاد شده است.

همچنین ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته و رییس اداره امور ریاست جمهوری، خواهان پرداخت 5.5 میلیون افغانی بابت معاش 90 افسری که حفاظت از آقای حکمتیار را به عهده دارند شده است.

محمداشرف غنی نیز به تاریخ 10/8/1395 در احکام این پیشنهاد با ایجاد ساختار تشکیلاتی منظم برای تامین امنیت حکمتیار موافقت کرده است.

غنی همچنین در بخش معاشات محافظان حکمتیار حکم داده است: ” در قسمت اجرا و انتقال مبلغ (5415400) افغانی جهت پرداخت معاشات، امتیازات، اعاشه، وسایل محاربوی و سایر مصارف، 90 تن محافظان انجینر گلبدین حکمتیار از بابت 2 ماه اخیر سال 1395 از (900001) به بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی طبق نورم‌های تثبیت شده اقدام نمایید.

این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی وجود داشت که حکومت برای تامین امنیت مصارف حکمتیار به سفارتخانه‌های بیرونی روی آورده است. چنانچه سال گذشته یکی از روزنامه های چاپ کابل در گزارشی نوشت که محمدحنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی از سفارتخانه‌های خارجی در کابل خواسته است که برای او پول بدهند تا این پول را در اختیار حکمتیار قرار دهد.

در این گزارش آمده بود که شورای امنیت ملی قصد دارد از منابع خارجی پول بگیرد تا این پول صرف هزینه‌های تنظیم حکمتیار شود. در گزارش تاکید شده بود که ظاهرا مقام‌های شورای امنیت ملی می‌خواهند پول گزافی برای آقای حکمتیار دست‌و‌پا کنند.

گفته می‌شود که حکومت می‌خواهد با حمایت سیاسی و مالی از حکمتیار او را در مقابل سایر رهبران سیاسی و جهادی علم کند و حمایت از حکمتیار بدون پول امکان‌پذیر نیست اما در پرداختن پول هنگفتی که متعلق به مردم افغانستان است به حزب اسلامی و شخص حکمتیار که بخش بسیار بزرگی از مردم از وی آسیب دیده اند جای سوال است

اسناد دست یافته ديگر نشان می‌دهد که حکومت ماهوار بودجه هنگفتی را در اختیار

.