چرا وروی چه مجبوریتی روسها دست کمک به طرف حامد کرزی دراز نموده اند ؟

دکتر صفوی
” درهرحالت بازنده این میدان من هستم…”
ازچند دیری به اینطرف دررسانه ها وسایت های اجتماعی داخل وخارج کشور یک تعداد هموطنان ما سخنانی درمورد گویا اختلافات ، دیدگاه های باهم متضاد وویاهم رقابت های سیاسی را دربین اشرف غنی احمد زی وحامد کرزی را مطرح میکنند که گویا کرزی به روسیه رفت ؛ غنی جانب امریکاست ؛ غنی به هند رفت وکرزی به ایران رفت ..وووو وگاهی هم این وضعیت را رقابت قومی( درانی وغلزایی) حساب میکنند. ویاممکن است برعکس کرزی همچون اجنت دوطرفه دست کمک به طرف روسیه دراز کرده باشد وظیفه دوگانه را به پیش میبرد به هرحال….
درحقیقت اینکه غنی وکرزی واقعآ باهم رقابت دارند یاخیر و یاهم یک صحنه سازی وفریب اذهان دیگران است من به آن کاری ندارم زیرا بحث دراینمورد ضیایع وقت است ، به دلیل اینکه اگر کسی تا کنون غنی وکرزی را نشناخته است ، به بقین کامل که نااعوذ بالله تا هنوز خدا را هم نشناخته اند … زیرا هردو گرگ زاده اند .
بقول سعدی بزرگ :عاقبت گرگ زاده گرگ شود — گرچه با آدمی بزرگ شود
سوال اساسی اینجاست : چرا روسیه چنین فردی را ( حامد کرزی…. ) را در چهاردهمين نشست بين المللي باشگاه مباحثاتي «والداي» كه امسال در سوچي روسیه برگزار شده بود، و 136 كارشناس برجسته از 33 کشورجهان دعوت نموده وآنهم در صدر جلسه نشسته بودند ؟
یک چیز دقیق معلوم است وآن اینکه : وضعیت این بازی ها ی موجود وحشتتناک چه شرقی وچه هم غربی بیانگر این واقعیت تلخ است که نتیجه این بازی بدون قواعد به خلع شدن و نابودی من تو خواهد انجامید.
درهردوحالت بازنده این میدان من هستم ، زیرا ازیک طرف گزشت زمان وتجربه تاریخی نشان داد که نه برای امریکا ونه هم خصوصآ برای انگلیس این هویت وملیت (تاجیک ) بنابر دلایلی هرگز نمیتواند درعرصه سیاسی شریک خوبی درمعاملات بوده باشد ونیز برایش قابل پزیریش نبوده نیست ، درحالیکه این مردم گوشت دهن توپ از دوران جهاد ومقاومت وگویا شکست شوروی وفروریختن دیوار برلین شدند ، الی موضعگیری ترویزم تا آری گفتن به فریاد الله اکبر به دخول قوایی اشغلگر زیر نام مبارزه علیه تروریزم وهمکاری با ایشان ازهیچ نوع کمک تا معاملات بیشرمانه پشت پرده دریغ نکردند ، واما یقینآ شما وجهانیان عاقبت اش را دیدیند که چه شد …. ، به شکل بسیار ماهرانه آهسته آهسته یک تعداد شانرا نابود وتعدادی دیگر شانراهم حذف نمودند ، زیرا این قدرتها وقتی به هدف خویش رسیدند غلامان اجاره شده موقتی را که دیگر به درد نمیخورد به بیرون پرت میکنند ودوباره به غلام تاریخی خویش رجوع میکنند . گرچه این تازه نیست معلوم داربود که این استعمارگران سالهای قبل به این نتیجه رسیده بودند که این هویت نمیتواند جوابگوی خواست های مشروع ویانامشروع شان درمنطقه بوده باشند …گرچه یک تعداد هموطنان سبکسروابن الوقت ما بنابردلایلی وابستگی ها خواستند ومیخواهند خودرا همچون ” گل خشک به دیوار این فرشته گان دموکراسی بچسپانند ” وگاه وناگاهی بد شان هم نمی آید که مداحی بکنند ولی این دیگر ممکن نیست ونه باید زحمت بکشند وممکن است این موضع گیری ها یک مقدارش برمیگردد برتامین معیشت زندگی شخصی شان ویاهم ممکن است مامور سرسپرده بوده باشند.
وازطرف دیگرآنچه سبب اصلی بربادی ما شد وما از صحنه بازی اخراج شدیم ؛ همانا دیدگاه خیلی ضعیف وحتی شرم آور به اصطلاح این « کلان های» ناعاقب اندیش تاجیک بود که بایک اشاره عادی ، روی دالر وپوند را نازکتر وشیرین تر یافتند مصروف غارتگری ومعامله بیشرمانه وآغوشته درفساد شدند ومسیولیت ایمانی ووجدانی خویشرا درمقابل خدا وخلق خدا فراموش بکنند واین بیخودی وغرق شدن درفساد سبب شد که عملا درمخالفت بامنافع ملی کشور خود ومنافع ملی همسایه ، دوستان ومتحدین منطقوی خویش قرار بگیرند وحتی نظر به دستور این مهمانان ناخوانده اشغالگر بین الملی به شکلی از اشکال علیه منافع همسایه ها قرار بگیرند وحتی سرو صدا برا این است که این نامردان خاین تمام اسناد ها وراز های محرم چندین ساله این کشور را جهت خوشخدمتی با بانی یان دموکراسی (دزدان جهانی) تحویل بدهند , همان بود که خود زهر بدبختی را نوش کردند وپل های عقبی را یکایک غیر عاقلانه انفجار دادند وحالا باکدام روی وبا کدام عزت وباچه شرفی حاضر شوند با دولت های همسایه وهمکاران منطقوی دریک میز مذاکره بنشینند وخودر امن حیث یک طرف قدرت مطرح کنند ؛ زیرا به اینها دیگرکسی نه اعتماد ی میکنند ونه هم باب مذاکره را باز خواهند نمود بقول معروف : ” آزموده را باز آزمودن خطاست”. ممکن است زمان طولانی درکار باشد تا این اعتماد برگردد البته نه دراین نزدیکی ها تا آن وقت ما زیر دوسنگ آسیاب آرد خواهم شد ” خود کرده را نه درد است ونه درمان” . ورنه چین ، روسیه ، هند ، وایران درمجموع آسیای میانه هرگز دوستان منطقوی دیروزی خویشرا بنام « ایتلاف شمال» هر گز به این سادگی رها نمیکردند واین نابکاران تاریخ خود سبب شدند که پل های عقبی خودررا ویران بکنند . واین یک امر مسلم است که این کشور ها از خود منافع ملی در منطقه دارند ، گربه هرگز به رضایی خدا موش را نمیگیرد ؛ ولی فراموش نکنید که این دولت های که من منطقه هرگز ماشین منافع ملی خویشرا را بخاطر من وشما توقف نمیدهند که تا ما ازخواب گران بیدار شویم ؛ زیرا وضعیت سیاسی ونظامی درجهان ودر منطقه ما به سرعت درحالت تغیرات است ومجبور نیستند منتظر من وشما باشند. بنآ اگر شما درمیدان بازی کاری به نفع تیم خود کرده نمیتواند ؛ حقیقآ این دیگران اند وارد میدان خواهند شد واصلا دیگر فرق نمیکند که این بازیگر میدان حتی دشمن دیروزی اش بوده باشد که وارد میدان شده است واین بازیگر هم علاقمند ومنتظر این زمان بود . “هرکه آب از دم شمششر خورد نوشش باد “. ومن متیقین هستم که روسیه …. در نهایت امر بخاطر اعتماد از دست رفته خویش درمقابل من وشما مجبور به این درماندگی بخاطر منافع وامنیت ملی خویش دست کمک به طرف کرزی دراز کند. و اشتراک کرزی درصدر جلسه والدی بیانگر این مدعای من است. حتما دوستان وعزیزان صحبت های کرزی را داین نشست وتلویزیون مستقل روسی شنیده اند… ؛ اینکه کرزی در این نشست چقدربی پرده که حتی ذلیل وحقارت اش آشکار میشود صحبت کرد جای تعمق است و من صحبت کرزی را در نشت موسوم ولدای درمسکو و نیزصحبت ایشان را بایک تلویزیوین مستقل روسی همراه بابرگردان زبان فارسی عنقریب در این صفحه این صفحه خواهم گزاشت.
بدرود / صفوی