ســتاره افغــان باید نابود گــردد

مــولــوی مجیــب الــرحمــن انصــاری گفــت اگــر ســتاره افغــان فــورا نابود نگــردد آینــده اســلام در خطــر اســت !
ایشان در ادامه سخنرانی شان فرمودند که :
روایات متعددی در کتب معتبر اسلامی منجله در حدیث شریف بخاری آمده که در خانه ایکه صدای موسیقی بلند شود در آن خانه ملائک آسمانی گذر نمیکند و همچنین علمای کرام جهان اسلام درین موضوع اتفاق نظر دارند که شنیدن موسیقی باعث سستی رشته های ایمان مرد مومن گشته و در نهایت غیرت و مردانگی او را شدیدا خدشه دار می سازد که از همین بابت جهان غرب دچار انقراض نسل شده و به نیروی کار جوانان کشور های اسلامی محتاج گردیده است.
برای اثبات این مدعا کافی خواهد بود اگر نگاهی به تاریخ معاصر کشور انداخته و بنگریم که سه دهه قبل زمانیکه جامعه اسلامی ما از لوث کثیف این ستاره شیطان پاک بود امت اسلامی با دستان خالی و دلهای پراز ایمان در مقابل ابرقدرت شوروی قیام کرده و چنان پوزه او را بخاک مالید که تاریخ جهان نظیرش را بیاد ندارد.
اما حالا که از برکت این ستاره شیطان رشته های ایمان مردان و جوانان ما چنان سست شده که از دو دهه بدینسو توان شکست دادن و از پا درآوردن یک حکومت دست نشانده و مزدور بیگانه را ندارد.
هر روز مجاهدین ما ده ها قربانی میدهند و درهر حمله استشهادی خون جوانان فدایی ما بخاک میریزد ولی از آنجایکه خیر و برکت و حمایت خداوندی ازین ملت بعلت وجود فسق و فساد گسترده و رقص و موسیقی و کنسرت و پایکوبی در جامعه رخت بربسته کار بجایی نمیرسد و حتی دشمن اسلام روز به روز قوی تر شده و زیر نام شعار های عوام فریبانه دیموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر و حقوق زن در حقیقت درخت اسلام را از بیخ و بن برمیکند.
پس حالا این وظیفه اسلامی و وجیبه  دینی ماست که تا نابودی کامل این ستاره شیطان و جاگزینی آن با ستاره اسلام لحظه ای آرام نگیریم.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مــرده گــاو ســیاسی

فــاحشــه ســیاســی را مــی شــناختــید حــالا با مــرده گــاوســیاســی قــدری معــرفــت حــاصــل کــنید !
لغتنامه غیاث الغات اصطلاح فاحشه سیاسی اینچنین تعریف میکند :
فاحشه سیاسی به شخصی اطلاق میگردد  که در اعمال و حرکاتش پابند هیچ نوع ارزش های اخلاقی ، گرایشات سیاسی و عقاید مذهبی و ایدیولوژیکی نبوده و منافع شخصی یگانه معیار رفتار اجتماعی او را تشکیل دهد.
که ما بطور مثال می توانیم منحیث مشت نمونه خروار از سه شخصیت مشهور در جهان سیاست افغانستان که به این صفت متصف اند نام بریم که ایشان عبارتند از :
 محمد حنیف اتمر که زمان سنگ دفاع از طبقه کارگر و پرولتاریای جهان را به سینه میکوبید ولی حالا تا گلون در منجلاب متعفن فاشیزم و قومگرایی غرق است که برای رسیدن به اهداف شومش از نوکری دشمن قدیمش امپریالیزم امریکا هم شرم ندارد.
داکتر رنگین اسپنتا که زمان عضو سازمان سبز های آلمان بود و شعار های چپی و انقلابی او با آمدنش به کابل به خموشی گرائیده و یک دهه دهان جوال را برای کرزی باز گرفت گویی که همه شعار های انقلابی او قصه لحاف ملا نصرالدین بیش نبود.
شاه حسین مرتضوی که زمان همسنگر مرحوم قسیم اخگر و بعدا مدیر مسول روزنامه هشت صبح بود اما بوی دالر چنان او را شیفته و فریفته خود کرد که به آسانی بالای همه آرمانهای والای انسانی اش پا گذاشته و چنان سگ دربار ملا اشرف غنی گشت که به فرمان بادارش شیر را سیاه و قیر را سفید توصیف میکند.
کرزی هم زمان سوار بر توپ و تانک امریکا چون شاه شجاع  به تخت سلطنت کابل جلوس فرمود و نگهبانان امریکایش حتی در هنگام قضای حاجت او را تنها نمی گذاشتند ولی زمانیکه بادار او را مجبور به دست برداشتن از تخت و تاج کابل کرد او به یکبارگی پرچم مخالفت با امریکا را بلند کرده و ادای چه گوارای افغان را در آورد.
به این هم اکتفا نکرده و یکقدم دیگر از فاحشگی سیاسی پا فرا تر نهاده و برای رسیدن به اهداف شومش حتی اقدام به مرده گاوی سیاسی کرد و برادران ناراضش را دودسته برای پوتین تقدیم نمود.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی