تدویر جلسه همایش اروپایی زنان افغان

جلسه هیات رهبری همایش اروپایی زنان افغان بتاریخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۷ در کشور المان دایر گردید.

دراین جلسه داکتر شفیقه رزمنده ومحترم  خانم جمیله ناهید از پیشکسوتان نهضت دادخواهی زنان  افغانستان

خانم پرستو مهریار هنرمند سابقه دار کشور، خانم نسرین مفید فعال حقوق زن،خانم سهیلا زحمت ریس شورای زنان افغان در هالند

وتعداد دیگری از زنان سرشناس  حامیان ومدافعین حقوق زن اشتراک ورزیده بودند که روی مسایل مبرم زنده گی

زنان افغانستان ،مشکلات ودشواری های گونه گون که دامنگیر زنان رنجدیده کشور ما است صحبت های مفصل 

وهمه جانبه صورت گرفت.

برعلاوه در جلسه مسایل تشکیلاتی مطرح گردیده وبنا بر پیشنهاد خانم سهیلاحسرت ناظمی مبنی بر مصروفیت های زیاد وی در زمینه

های مختلف، موصوف از سمت ریاست همایش اروپایی کنار رفته وبه اتفاق آرا ،داکتر شفیقه رزمنده بحیث ریس ،خانم نسرین مفیدو خانم

پرستو هنرمند محبوب کشور بحیث معاونین و خانم یاسمین همسنگر به سمت سکرتر مسوول همایش اروپایی زنان افغان برگزیده شدند.

بعدا داکتر شفیقه رزمنده ریس شورای همایش اروپایی زنان افغان ضمن اظهار سپاس از هیات  رهبری پیرامون چگونگی تسریع فعالیت بعدی همایش

درکشور های مختلف اروپایی مفصلا صحبت نموده واز اشتراک کنندگان جلسه خواست تا فعالیت های سازنده ُهمایش اروپایی زنان افغان را

بخاطر دفاع از حقوق وآزادی های برحق زنان کشور ،افشا وتقبح فعالیت های تخریبی مخالفین حقوق زنان ازهیچگونه سعی وتلاش خستگی ناپذیر

دریغ ننمایند.

درادامه جلسه نظر یات وپیشنهاداتی درمورد بهبود هرچه بیشتر فعالیت های همایش اروپایی مطرح گردیده وتصامیم ضروری اتخاذگردید.

جلسه به امید موفقیت های هرچه بیشتر زنان  بخاطر رسیدن به آرزو ها واهداف والای زنده گی بهتر به پایان رسید.

گزارشگر  یاسمین همسنگر