عنعــنه لــویه جــرگــه


مــا شــکر با داشــتن افتخــار عنعــنه لــویه جــرگــه دیگــر به ســوغــات هــای غــربی مــاننــد پارلمــان و قــانون اســاسی نیــاز نداریم.

بدون شک که پدیده های نوین زندگی اجتماعی چون پارلمان و قانون اساسی برای اکثر جوامع بشری دست آورد های خوب و ارزشمندی به حساب می آیند که در فقدان آنها جامعه دچار بسا مشکلات و معضلات فراونی خواهند گشت.
اما کشور عزیر ما افغانستان با داشتن تاریخ و تمدن پنجهزار ساله به یقین که نیازی به چنین چیز ها ندارد چون به روایت اسناد و مدارک معتبر تاریخ جهان پدیده پارلمان و قانون اساسی دنیای غرب ریشه در همان لویه جرگه عنعنوی و سنتی ما دارد.

اما ناگفته نباید گذاشت که ما برای رفع سو تفاهم بایست میان جرگه های قومی و لویه جرگه تفکیک قایل شویم چونکه بعضا آگاهانه و یا نا آگاهانه لویه جرگه بجای جرگه قومی قرار داده شده و آب به آسیاب دشمنان و مخالفین لویه جرگه ریختنانده می شود.

Advertisements