بیش از ۲۰۰ دیپلمات با وزارت خارجه افغانستان قطع همکاری کرده‌اند

بربنیاد اطلاعاتی که وزارت خارجه در اختیار تلویزیون یک قرار داده است، نشان می دهد که ۲۰۳ تن از دیپلومات‌های این وزارت پس از پایان مأموریت خارجی شان به وظایف شان در وزارت خارجه نیامده اند.

این افراد یا در کشوری که مأموریت شان پایان پیدا کرده و یا هم کشور سومی پناهنده شده اند.
به باور آگاهان امور بین‌مللی٬ بازگشت نکردن دیپلومات های افغانستان از کشورهای که ماموریت شان پایان پیدا می کند، اعتبار افغانستان را پائین آورده و جایگاه افغانستان نزد جامعه جهانی صدمه می زند.

زمانی که سال گذشته هوادران جنبش روشنایی در لندن هنگام سخنرانی رئیس جمهورغنی برهم زدند، سیامک هروی سرپرست سفارت افغانستان در لندن ظاهراً متهم به سازماندهی این کار شده بود.

.

Advertisements