راز قدرت تروریسم در افغانستان
*************************
این کاروان بزرگ مربوط طالبان است که بی خیال در زیر چتر ناتو ودولت تروریستی اشرف غنی احمد زی در شصت کیلومتری شهر هرات رژه میروند.
امریکا با بالاترین قدرت فناوری،در فاصله بلیونها سال نوری سرگرم اکتشاف آب در دور ترین سیارات کائنات است.
هم ناتو وهم رژیم دست نشانده شان در کابل،دارایی استخبارات قوی بوده وتمامی رفتار سیاسی مخالفین ورقبای سیاسی همیش تحت نظارت آنها قرار دارد.
آیا ناتو ورژیم حامی تروریسم کابل از وجود قرار گاه ها وحرکت کاروانهای بزرگ طالبان بیخبر اند؟؟
اینجاست تا ملت بیدار شده وتلاش نمایند تا رژیم تروریستی را سرنگون نموده وبه استعمار که مشکل اصلی وطن است پایان دهند!!!!!
 
 
مرتبط:
 
 
جنایت رژیم غنی
**************
این جنایت هولناک وقتل عام افسران وسربازان وطن در ولایت ارزگان توسط طالبان صورت گرفت.
گزارشات حاکیست که افسران وسربازان وطندوست تا آخرین مرمی جنگیدند.آنها روز ها در محاصره طالبان جنایتکار قرار داشتند،همه مهمات ومواد خوراکه را به پایان رسانیدند ،اما رژیم جنایتکار غنی ووزیر دفاع نازدانه ان که هر روز رتبه بدل مینماید ،از اکمالات وحمایت هوای قطعه سرباز زده تا اینکه این فرزندان دلیر همه وهمه قتل عام شدند واجساد شان در بیابان کشانیده شد.
اینست فرجام وطنپرستی ودفاع از وطن زیر چتر رژیم تروریستی اشرف غنی احمد زی!!!!!
روح آن افسران وسربازان شاد باد!!
بر رژیم تروریستی غنی – عبدالله نفرت بی پایان باد
 
Inline images 1
Advertisements