رخت منتقد امریکا بر تن هر رهبری می ماند جز کرزی و اینجا است که به جای سخره گرفتن سطح فهم جامعه از همان سیاست کهنه خود بگوید: پابوسی امریکا و پاکستان در کنار طالب پرستی

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان، حامد کرزی که به لطف امریکا از فردی گمنام به سیاستمداری با سیزده سال تجربه حکومت داری رسید همچنان در توهم قدرت هر از چند گاهی یا با سخنان تحریک آمیز و یا حرکت های پشت پرده در صدد آشوب است، آنهم در فضایی هرج و مرج سیاسی اکنون.

اینکه وی یک طالب دوست واقعی است بر کس پوشیده نیست اما چرا باید همواره با تاکید بر آن سبب رنجش خانواده های سربازن کشته شده در میدان های نبرد علیه طالبان شود و رنج بیشتر بازماندگان حمله و انتحاری ها از سوی این گروه تروریستی؟

و در روزگار کنار رفتن از قدرت به مانند فردی با اختیارات یک رییس جمهور برای امنیت، سیاست و معیشت مردم حکم صادر می کند و دم از برگزاری لویه جرگه ای می زند که در زمان حکومت وی هر بار برای فریب مردم، فساد و باندبازی سو استفاده شد.

میان طالب دیروز و امروز هیچ تفاوتی وجود ندارد و به عنوان دشمنان افغانستان، هدفی جز نابودی هر نشانه ای از انسانیت و برقراری حکومتی افراط گر و انسان ستیز ندارد و کسانی در این راه همراه طالب چه به عنوان نیرو، تمویل کننده و حامی قرار می گیرد که خود یک طالب است.

از سوی دیگر، سالها گدایی صلح کرزی از پاکستان جز سرافکندگی و حقارت برای ملت و کشور چه چیز دیگری در پی داشت که یگانه راه صلح را از مسیر پاکستان می داند، باید چند میلیون کودک، زن و مردم دیگر قربانی و یا آواره شود که وی متوجه سیاست کثیف پاکستان نسبت به افغانستان بشود؟

افغانستان کشوری ضعیف و وابسته با مردمانی فقیر و یک ارگ رهبر خودفروخته و وابسته هیچ آینده روشنی برای ثبات و صلح در پیش رو ندارد تا جایی که هراس جمعی از مرگ در لحظه می باشد و در چنین فضایی باید سخنان زهر آلود سیاستمدارانی چون کرزی را نیز تاب آورد.

رخت منتقد امریکا بر تن هر رهبری می ماند جز کرزی و اینجاست که به جای سخره گرفتن سطح فهم جامعه از همان سیاست کهنه خود بگوید، پابوسی امریکا و پاکستان در کنار طالب پرستی.

طالبی که در جنگ، حمله و انتحاری به میدان می آید هیچ گاه هراس افکن نبوده و نیست چون بدون دروغ از هدف خود که مرگ بی گناهان است می گوید اما وحشت واقعی از افرادی می باشد مکار که با رخنه در قدرت و حکومت از پشت به اعتماد مردم خنجر می زند.

کرزی بیش از هر تروریستی، طالب است که از درون با خیانت به خواست و اعتماد مردم به دفاع از قاتلین این سرزمین می پردازد و همچنان رویای بازگشت به قدرت را دارد تا بُعدی دیگر از جنگ و تروریسم را نشان دهد.

و آن هنگام که از درون نظام، راه بر تروریستان هموار می شود باید ولایت ها صحنه کشتار مردم باشد و میدان های نبرد مملو از جسدهای سربازانی که نه توسط دشمن بلکه از سوی خیانت رهبر، قتل عام شدند.

Advertisements