تذکر لازمی-: در زمان جهاد فی سبیل الله یا مقاومت( مقاومت در جنگ سرد میان دو ابر قدرت یا شوروی و غرب)، هر قوماندان داراب یک پسر حسین ( زیبا روی و برهنه صورت ) را زیر نام چریک قوماندان با خود داشت. آن زمان داشتن چریک رایج و معمول هم بود. زیرا دور از فامیل زیستن در مغاره ها و جبهه ها، مرد ها خواهشاتی هم داشتند. از جانب دیگر این معمول، به یک افتخار و رقابت میان قوماندانان نیز تبدیل شده بود.
اینکه ملیارد ها دالر آمریکایی ها در کجا به مصرف رسیده است، به چه منظوری؟ گفته می شود که یکی از نمونه های بارز آن تطمیع و زمینه سازی بروز شخصیت های کاذبی همچو مسلمیار ها خوانده می شود.
آیا چنین افراد تطمیع شده، از جانب غرب، گاهی هم بر ضد منافع غرب قرار خواهند گرفت؟
به این شیوه ی استخدام و نخبه سازی، میگویند عقیم ساختم مردم کشور مظلومی در حال اشغال.

شبکه اطلاع رسانی افغانستان چنین می نویسد

دارایی های قبل و حال رییس مجلس سنا

فضل هادی مسلمیار:
وظیفه قبلی: دریور (راننده) مولوی نیک محمد رییس اداره امر به معروف طالبان ننگرهار
وظیفه فعلی: رییس مجلس سنای حکومت وحدت ملی

سرمایه ۱۴ سال قبل: ۵ لک کلدار قدیم
سرمایه فعلی: ۱۸۰ میلیون دالر نقد در بانک های افغانستان

جایداد قبلی: یک خانه خرابه در چپریار ننگرهار
جایداد فعلی: ۳ تانک تیل در راه ننگرهار طورخم
یک تیل بالای رنگ رود
دو تانک تیل در راه کابل ننگرهار
یک تانک تیل در شهر کابل
دو بارگن بزرگ فروشنده یک کلی در ننگرهار
دو بلند منزل در شهر ننگرهار
ده ها نمره زمین در شهرک امان الله خان
هیجده نمره زمین در شهرک هدوال،
پنج نمره زمین در شهرک سیاف
پنجاه درصد نمرات در شهرک دولتزی
زمین دولتی پولیگون
سه خانه در شهر نو کابل، خوشحال خان و سلیم کاروان
ده جریب زمین در پغمان
ده ها موتر زرهی و موتر های مادل بالا
چهار بچه در پارلمان جوانان

این است دارایی معلوم این طالب مجسم.

Advertisements