پیــام تبــریکــی اشــرف غنــی به منــاســبت روز دخــتر
الحاج محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر این روز خجسته را به همه دختران افغان اعم از نرینه و ښځینه ، ریش دار و بی ریش ، انتحاری و انفجاری از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته برای همه شان از بارگاه نواسه خدا استدعای توفیق و کامگاری و سعادت دنیوی و اخروی کرد.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
Advertisements