شعار حق تعیین سرنوشت در صورتی موجه و عملی است که به سود الیکارشی مالی غرب باشد. با چنین سرکوبی که مردک کاتالونیای هسپانیه شد، هرگاه جای این کشور غربی، کشوری خارج از اروپا و و غیر همسو با اروپا می بود، مداحان و مبلغان حقوق بشر غر بی گوش های جهانیان را کر می ساخت‌. پیشنهاد برای برای تدویر هر چه عاجل جلسه ی شورای امنیت صورت می پذیرفت. قطعنامه های برق آسا تدوین و آماده میشد. اما این که هسپانیه یک کشور غربی بود، با چنین سرکوب بیرحمانه ی مردم به خاطر حق تعیین سرنوشت و دادخواهی، آب از آب تکان نخورد. به گزارش بی بی سی

..‌.

http://www.bbc.com/persian/world-41493730