محفلی  با شکوهی  که به خاطر تسلیمی  فقط دو فروند چرخبال نظامی امریکایی به جانب افغانستان تدویر یافت، درین محفل رییس جمهور غنی احمدزی نیز گویا احضار شده بود. درین محفل با شکوه که هدف از آن تسلیمی دو فروند چرخبال بود، قوماندان های نیرو های امریکای  و ناتو هردو،( با تجهیز دو چرخبال) نیروهای هوایی افغانستان را مقتدر تر از نیرو های هوایی روسیه؛ امریکا و چین … خواندند( نيروهاى هوايى افغانستان، در سطح جهان بى نظيراند).

به گزارش پژواک  : قوماندان عمومى نيروهاى امريکايى و ناتو مى گويد که نيروهاى هوايى افغانستان، در سطح جهان بى نظيراند و کشورهاى محدود، از همچو  نيروى قوى و جوان برخورداراند.

جنرال جان نيکولسن افزود که کمک هليکوپترهاى بلک هاک با نيروهاى هوايى افغان، يک پيام واضح براى سرکوب و شکست دشمن است؛ آنها بايد راه خود را انتخاب، افغان کشى را متوقف و سلاح هاى خود را به زمين بگذارند، آينده خود و خانوادۀ خود را تضمين نمايند؛ اگر نه از حملات هوايى نيروهاى افغان محفوظ نخواهند ماند.

موصوف این اظهارات را ديروز در مراسم تسليمى هليکوپترهاى بلک هاک به دولت افغانستان در کندهار ابراز داشت.

جنرال نيکولسن گفت: “افتخار دارم که در اين روز ويژه، در مقابل شما آقایان صحبت مى کنم، امروز يک گام مهم ديگر در مقابل سرکوب نمودن تروريزم برداشته ميشود.”

او افزود که جنگ عليه تروريزم، تنها جنگ افغانستان و شرق ميانه نيست، نه هم عليه القاعده، طالب و شبکۀ حقانى جريان دارد، بلکه جنگ عليه دشمنان بشريت است.

 موصوف تاکيد کرد که بايد قوى و برندۀ اين جنگ شود؛ چرا که اين براى همه جهان مهم است و بردن آن تاثيرات زياد بر جهان دارد.

قوماندان عمومى نيروهاى حمايت قاطع ناتو، ابراز داشت که مهمتر از همه اين است که فضاى صلح براى مردم افغانستان که حق آنها است، تهيه گرد.

جنرال نيکولسن، خطاب به نيروهاى دفاعى و امنيتى افغانستان گفت:”شما براى آيندۀ بشريت مى جنگيد و شجاعت خود را در اين راه ثابت کرديد، ما در پهلوى شما هستيم.”

 موصوف به حمايت کنندگان تروريست ها گفت که شما از يک هدف دور حمايت مى کنيد، طالبان به اساس تصميم تجديد شده جامعۀ جهانى، ايالات متحدۀ امريکا و ناتو، موفق شده نمى توانند؛ چرا که آنها خلاف آرزوهاى خود در تصرف مراکز ولايات ناکام مانده اند.

او افزود که داعش درحال فرار است، سطح تلفات طالبان بلند شده و مورال خود را از دست داده اند؛ چرا که در مناطق مختلف کشور تحت فشار نيروهاى امنيتى و دفاعى آمده اند.

نيکولسن، پاليسى امسال رييس جمهور غنى را موفق خواند و افزود که نيروهاى هوايى امنيتى افغانستان در سطح جهان بى مثال است و کشورهاى محدود، از همچو يک نيروى قوى و جوان برخوردار اند.

به گفتۀ او، اين نيروها همه روزه شايستگى هاى خود را امتحان مى کنند و در ميدان نبرد، از نيروهاى زمينى خود حمايت مى کنند.

قوماندان عمومى ماموريت حمايت قاطع گفت که نيروهاى هوايى افغانستان، روزانه به سطح متوسط پانزده عمليات انجام مى دهند و اين تعداد روز به روز بيشتر ميشود؛ آنها خود را با پيروزى ثابت کرده اند.

 موصوف گفت: “پيام ما به دشمنان و طرفداران شان واضح است، شما نمى توانيد که پيروز شويد، دو چند شدن نيروهاى خاص افغان و سه چند شدن نيروهاى هوايى، افزايش در تعرض هاى اردوى ملى به حاميان تروريست ها پيام واضح مى دهد که شما ناکام بوده و راه نادرست انتخاب کرديد، هنوزهم وقت است که از حمايت تروريست ها و قاچاقبران مواد مخدر خوددارى نماييد.”

 جنرال نيکولسن افزود که کمک هليکوپترهاى بلک ها با نيروهاى هوايى افغانستان، يک پيام واضح سرکوب و شکست دشمن به آنها است؛ از همينرو آنها بايد راه خود را انتخاب، افغان کشى را متوقف و سلاح هاى خود را به زمين بگذارند؛ تا آينده خود و خانوادۀ خود را تضمين کنند؛ اگر نه از حملات هوايى نيروهاى افغانستان مصوون نخواهند ماند.

قوماندان حمايت قاطع نيروهاى ناتو گفت که افغانستان، اکنون صاحب نيروهاى قوى است و شما نمى توانيد که موفق شويد. هم اکنون جنگ را متوقف و راه صلح را پيش گيريد. موصوف همچنان از تلاش هاى بزرگان کندهار براى صلح ستايش نمود.

 موصوف با اشاره به هليکوپترهاى جديد نيروهاى هوايى افغانستان گفت هليکوپترهايى که در اينجا ديده ميشود، نشاندهندۀ ديد آيندۀ رييس جمهور غنى به نيروهاى افغان است.

جنرال نيکولسن افزود: “با اطمينان گفته مى توانم که تغيير خيلى بلند در نيروهاى دفاعى و امنيتى افغانستان به وجود آمده، قوى، شجاع و برجسته شده اند.”

موصوف گفت که به نمایندگی از امريکا و ماموريت حمايت قاطع مى گويد که در اين جنگ، با  افغان ها هستند و با شما خواهند بود.

 او افزود که تجليل مراسم ياد شده در کندهار، به خاطرى مهم است که در حضور رهبران بزرگ لوى کندهار انجام ميشود.

دگر جنرال طارق شاه بهرامى سرپرست وزارت دفاع ملى، در اين مراسم، ضمن ستايش قربانى هاى نيروهاى امنيتى، به دست آوردن هليکوپترهاى پيشرفته و مجهز به رييس جمهور ونيروهاى امنيتى و دفاعى کشور تبريک گفت.

موصوف با اشاره به پلان امنيتى چهار سالۀ افغانستان گفت که هليکوپترهاى يادشده، بخشى از اين پلان است و همچنان از همکارهاى متداوم جنرال نيکولسن قدردانى نمود.

 موصوف به نيروهاى هوايى هدايت نمود که از آموزش شش ماهه که در مورد استعمال هليکوپتر هاى يادشده در کندهار فراهم شده، فايدۀ اعظمى گرفته و همچنان از مسوولين خواست که توجه و مراقبت جدى از هليکوپترهاى يادشده و ساير تجهيزات داشته باشند.

سرپرست وزارت دفاع اطمينان داد که طبق پلان امنيتى چهارسالۀ کشور، همکارى و هماهنگى بين نيروهاى امنيتى بيشتر و بعد از چهار سال، نيروهاى دفاعى و امنيتى کشور، از اين نيز توانايى فعاليت هاى بهتر خواهند داشت.