مسـابقـات میخکشـی کـابل

در مسـابقـات میخکشـی کـابل برای اولـین بار یک شـیرزن افغـان حـایز مقـام اول گـردیده و مـدال شـاه شجـاع را بدسـت آورد

در جامعه مردسالار و زن ستیز افغانی زنان بیچاره به ندرت شانس سهمگیری در فعالیت های سیاسی و اجتماعی را دارند اما اگر گاه و ناگه چنین زمینه ای برایشان میسر میگردد آنها به اثبات میرسانند که ایشان به مراتب از توانایی های بهتری نسبت به مردان برخوردارند که از موفقیت چشمگیر خانم بهاره جلالی در مسابقات میخکشی کابل فقط منحیث مشت نمونه خروار می توان درین راستا نام برد.

نظر به گزارش کمیسیون برگزاری مسابقات میخکشی کابل درین مسابقات بیشتر از ده ها تن میخکش ورزیده و نامی کشور اشتراک ورزیده بودند که در اخیر فقط به سه تن شان مدال های افتخاری شاه شجاع از طرف سر میخکش کشور جلالتماب اشرف غنی و خفیه میخکش کابل جناب حنیف اتمر اهدا گردید.

Advertisements