!شما خود این دو ” تهاجمِی” را باهم مقایسه فرمایید 

!این را نیوامپریالیزم میگویند

نوشته از هموطن

ازتعهد غرب  جهت احیا و تجهیز قوای هوایی کشور که حدودن یکنیم دهه می گذرد، شوربختانه همه ساله این تعهد تکرار شده اما تا کنون، غرب حتا یک بالگرد اپاچی و یا یک جِت بم افگنی هم به قوای هوایی کشور تحویل نداده است.

 خبری که باعث انگیزه ی این نگارش بوده است، تعویض چرخبال های” ف 530 ” امریکایی به جای چرخبال های تهاجمی ” می 35 ” ساخت روسیه است که در تشکیل نیروه های هوا وفضای کشور مصروف خدمت اند. به گزارش نشریه دیپلومات این بالگرد ها تا سال 2022 یعنی پنج سال بعد!!!، به اردوی افغانستان سپرده خواهد شد.( بنشین بنشین که جو لغمان می رسد).

 تعداد کثیری از بالگرد های روسی که به ترمیم نیاز دارند، به سبب تحریم های غرب بر ضد روسیه تا کنون غیر فعال بوده و دارند فرسوده می شوند.

بالگرد تهاجمی  می سی و پنج

بالگرد امریکایی ف پنجصدوسی

لطف فرموده اصل خبر را در لینک زیر مطالعه فرمایید:

https://homayundotorg.wordpress.com/2017/09/08/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C/

جنایتکاران ودزدان حرفه ای غرب ازسالیان قبل ذخایرطبعی افغانستان را زیرچشم داشتند وجهت چورو چپاول این ذخایر پلان شومی را طرح نموده اند.
درابتدا گروپهای تروریستی ودهشت افگن در افغانستان را ایجاد، تقویه، تمویل، ومسلح ساختند. آن ها را به بهانه ی این که دین اسلام درخطراست به جان ومال مردم افغانستان انداختند وافغانستان را به ویرانه تبدیل نمودند.
درمرحله دوم به بهانه مبارزه باتروریزم، افغانستان را اشغال ودولت دست نشانده ای از عناصر تروریست ودهشت افگن وخاین به وطن تشکیل داده وتمام امکانات وموئسسات وهستی مادی ومعنوی افغانستان را به مثابه یک دولت تخریب نموده ازبین بردند.
اکنون تمام قدرت درافغانستان بدست اشغالگران در راس ایالات متحده امریکا است. آنها یعنی اشغالگران از یک طرف افغانستان را مزرعه تریاک ساخته که ده ها ملیارد دالراز آن نفع میبرند؛ وازجانب دیگر یورانیوم، منرالها وعناصر کمیاب ومعادن ایرا که در سطح زمین قرار دارند مورد دستبرد قرارمیدهند. ودولت دستنشانده قدرت نه گفتن را ندارد حتی خبرهم نخواهد شد. چه رسد به انتخاب وخرید اسلحه جهت تمویل ارتش مزدورومستعمراتی کابل.

درمقایسه دو چرخبال واضح میتوان دید که چرخبال امریکایی شباهت زیاد به یک بازیچه اطفال را دارد.
هدف اصلی درعقب پرده اشغال افغانستان توسط امریکا مسئله اقتصادی یاجیواکونومیک است که مشتمل از اجزای آتی میباشد:

 – تجارت تریاک 

  تصاحب منایع طبعی افغانستان رایگان ویا به قیمت کاه ماش_


جلوگیری یا اقلن مزاحمت درتطبیق پلان های اقتصادی چین وروس درمنطقه-


قاپیدن منابع و هستی مردم کشور ازطریق دادن قرضه ها به افغانستان که ازآن درنشرات دست نشاند ه به نام کمک یاد میشود ونزد بیننده وشنونده چنین تصور خلق میگردد که شاید این کمکها رایگان باشد. هیچ چیز رایگان وجود ندارد حتی در امریکا میگویند که نان چاشت رایگان وجود ندارد”.

این است نیوامپریالیزم:- اشغال کشور، ایجاد دولت دستنشانده، ایجاد پایگاه های نظامی، ایجاد وکمک به گروپ های ترورستی، ادامه جنگ وهرج ومرج قابل کنترول ودرنتیجه مفاد صدها ملیار دالری به کمپنی های اسلحه سازی وقراردادی های امریکایی وشرکای شان ازحساب افغانستان.

سرنوشت سلاح های خریده شده قسمی است که یک مقدار آن توسط اشغالگران  بمبارد میشود. یک کمیت ذریعه تروریست های شان تخریب وتاراج میشود ویک مقدار دیگر ذریعه عناصر مفسد حکومت کابل به سرقت رفته دربازار های پاکستان  به فروش میرسد. فردا باز هم باید سلاح خریده شود و گاوصندق های کمپنی های امریکایی باید پُرگردد.

چند روز پیش، کودن اجیری  حکومت کابل با بسیار مباهات اعلان کردکه امریکا بیشترازهفت صد ملیون دالر را غرض خرید سلاح ومهمات به مصرف میرساند وهم درخبردیگراز اهدا ومصرف ملیاردها دالر برای کشورسخن به میان آمد. غافل از آنکه این پولها همه قرضه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ودیگر بانکهای امپریالستی است که نرخ بهره آن شاید به هشت فیصد وبیشتر ازان برسد که با تراکم یا کامپوند شدن مفاد بالای اصل پیسه گپش به صدها بلیون وشاید به ترلیون دالر که قیمت معادن افغانستان است برسد . البته افغانستان قدرت پرداخت اینهمه پول ها را که به باد هوا میدهد ومصرف جنگ مینماید ندارد.  بلاخره روز حساب فرا میرسد وامریکا به عوض قروض (چراقروض صفا ستره را مانده قرضه ها بگویم) خود همه معادن افغانستان را مصادره میکند.

!!!مردم آزاده افغانستان 

اکنون که حقایق را دانستید اگرمیخواهید باافتخار وسربلند زندگی کنید واگر میخواهید که نسل های آینده ی تان از گرسنه گی، فقر وغلامی اجنبی نجات حاصل کنند، همین اکنون دست بکارشوید. زمان منتظر نیست وقت به سرعت میگذرد؛ با همبستگی، هم آوایی وهمپایی کاخ ستم را به لرزه درآورده و دشمن را مجبور به درنظر داشت منافع دوجانبه نموده و در غیر آن برنامه های شوم ایشان را به خاک یک سان نموده به اشغال پایان داده غیرت وکارنامه های پدران تان را احیا نمایید.

هموطن

Advertisements