عارف عرفان
لندن،سپتامبر ۲۰۱۷

آمادگی برای بنای دیوار برلین در افغانستان

به تازگی از”دیواربرلین” مظهر تقابل دو بلوک شرق وغرب ونقطهٔ پایانی میراث جنگ سرد بازدید نمودم.
دیواربرلین بعد از پایان جنگ دوم جهانی وتقسیم بندی غنایم جغرافیایی ودرخط آغازین جنگ سرد با گذر از دل جغرافیای آلمان تحت نام “دیوار حافظ ضدفاشیست “درسال ۱۹۶۱ میلادی بنیاد نهاده شد،و آلمان را به دوکشور آلمان شرق وآلمان غرب درآورد.
در راستای تغییرات دراماتیک در جوامع اروپا وهمزمان باسیر فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم که به اثرخیانت ومعامله گرباچف وهزینهٔ تریلیونها دالر جنگ استخباراتی محقق شد،پس از مدت ۲۸ سال دیوار برلین با توجه به اتمسفیر برخاسته از اتحاد شوروی وسقوط آلمان شرق فروپاشید وسرزمین آلمان را به کشوری واحدی دراورد.
باحفظ این دیوار مرتفع که حدود ۱۵۵ کیلومتر طول داشت،باموجودیت سیستمهای متفاوت سیاسی هرگز دیواری جدایی ونفرت در دل خلقهای آلمان وخانواده های دوطرف مرزراه نیافت وهمیشه آلمانی های دوطرف دیوار قلبأ به این پیوند های تاریخی،اجتماعی، فرهنگی،خونی وعاطفی وابسته بودند .
این علایق ووابستگی سبب میگردید تاصد ها نفر از شهروندان دو کشور هنگام تلاش برای عبورمخفی وپرش از فراز این دیوار مرتفع آماج گلوله مرزبانان قرار گیرند.
من در لحظاتی که به ساختمان، تاریخ ،انگیزه ها وپیامد های این دیوار تاریخی نگاه مینمودم،جریان مقدمات تهداب گذاری چنین دیوار مشابه بوسیله نقشه پردازان استراتیژیک ،مهندسین کارآزموده وخرابکار در افغانستان، ذهنم را به سمت خود درآورده واین سوال در برابرم قد برافراشت که قدرتهای که برای فروپاشی دیوار برلین تریلیون ها دالر هزینه نمودند،چرا مجددأ بوسیلهٔ معماران جنگ های نیابتی تمثال این دیوار ها را در افغانستان ودر میان اقوام ومذاهب کشورم بنیاد مینهند؟
آری!
معماران،انجینران وسیاستگران ویرانگر یابطرز مستقیم ویا توسط گروه های تروریستی داعش وطالب به شدت سرگرم تهداب گذاری” چندین “دیوار نوع دیوار برلین در افغانستان بوده واین کشور را بطرز بیسابقه به کوله بار آتش منازعات قومی در آورده اند وشبکه های معین در ارکان دولت وبیرون از آن به بادبان این آتشکده ویرانگر مبدل شده اند‌.
شرایط رقتبار وبحرانزای منازعات قومی، نفت کافی برای آتش زدن این خرمن فراهم ساخته وکوچکترین جرقهٔ در کاراست تا این سرزمین را به آتش کشانیده وبقایای بی جان انرا به کوچکترین پارچه ها ومیدانهای فرمانروایی خود در آورده و با تاسیس این دیوار های مجبره وتصنعی ،لاجرم این سرزمین زخم آلود را تجزیه نمایند.
میترسم که مبادا برخلاف تمایلات وپیوندهای جاویدانه شهروندان دو آلمان،تداوم شرایط خصومتبار کنونی همه رشته های تاریخی ،علایق قومی ،مذهبی وزبانی هموطنان عزیز را برهم زده وکشور را به جزایر خون وآتش مبدل ومرز نفرت وخصومت بی پایان را در دل این سرزمین بنیاد گذارند.
کسانی که باعقلانیت به این مسیر طراحی شده وسازمان یافته نگاه مینمایند ،این سیاهچاله وحشتناک ودوزخی را در تداوم ودرازنای استراتیژی جنگ برنامه ریزی شدهٔ پنجاه ساله آینده آمریکا بدرستی میبینند.
اینهمه برنامه ها عمدتا از اهداف راهبردی واحد سرچشمه گرفته وبه سرعت در میان انبار دود وآتش اسقرار می یابد .
نقش سازمان جهنمی آی اس آی پاکستان‌،حواریون وابسته ومدعیان کاذب فروپاشندگان دیوار برلین برای آتش افروزی نزاع های قومی ومذهبی و تهداب گذاری دیوار برلین در افغانستان نهایت برجسته است.
سوگوارانه برای بار نخست در طول تاریخ غوغا برانگیز افغانستان سکوت مرگبار همه لایه های جامعه را فراگرفته و برخلاف نوازش آژیر پرصدای مرگ ،همگان، همه احزاب وسازمانهای چپ ،ترقیخواه ، دموکرات ،نهاد های مدنی ،شخصیتهای ملی ووطنپرست درگوشهٔ خلوت لمیده اند،وبطرز سحر آمیز افسون شده،یا منتظر معجزه اند ویا بطور زنده برای تماشای برپایی این روز عرصات در سرزمین شان آمادگی دارند؛
اینسو پیکر نیمه جان میهن در تالاب خون غرق است وآنسو بربالین غمبار آن تیغهٔ نبرد قوم وزبان را به چرخش درآورده اند وباران تعصب همه جا وحتی دارندگان پیشین و مدعیان کارتهای انترناسیونالیسم وهمشهری گرایی جهانی را فراگرفته است.
اینست پاسخ روشن سرنشینان این کشتی در برابر این امواج طغیانگر ومرگ آفرین؛؛
باحرمت بی پایان
عارف عرفان
لندن،سپتامبر ۲۰۱۷

Advertisements