اظهارات جنرال عبدالرازق

تعمیق روابط و پیوند ناگسستنی غرب با پاکستان را نشان می دهد.

سکوت در برابر تروریستان طالب پاکستانی؛ حمایت روشن غرب و اجیران بومی آن از تروریزم پروری دولتی پاکستان است

.

Advertisements