دیوار شهروندی در ارگ چیست؟
همین که ارگ شهروندی را بر شهروندی برتری ندهد، کاری ستودنی خواهد بود. مگر تا حال ارگ به “شهروند” باور داشته است؟ کوشش کنید اول همان تذکره های برقی را بدهید که مردم کم از کم شناسنامه شهروندی داشته باشند.
خنده آور است که ارگ هم “رسانه زده” است. شخصیت های افغانستان تنها آنهایی نیستند که رسانه ای شده اند. اصلا طرح چهره ها بر دیواری به نام دیوار شهروندی نوعی “شهروند زدایی” از دیگر شهروندان است. این کارها را بمانید برای انجوهای پروژه باز.
از من زیستنامه و آثار و…خواسته بودند، نفرستادم. از صفاکار این سرزمین تا رییس جمهور همه “شهروند” اند. اگر می خواهید کاری برای شهروندان کنید بروید چوچه آن قوماندان را پیدا کنید که هم دو شهروند را لت و کوب کرد و هم با زدن دروازه موتر بر شانه پولیس بر قانون شهروندی تان تف کرد. کم از کم به موتر سیاه او پیلت بنشانید.
سمیع حامد