حوالی ساعت ۱۰ قبل از ظهر امروز صدای یک انفجار شدید در نزدیکی چهارراهی مسعود شهر کابل شنیده شد.

به گفته پولیس کابل، این انفجار در مقابل بلاک های مطبعه آزادی کابل در فاصله ۱۵ متری شعبه های کابل بانک و عزیزی بانک بوقوع پیوسته است.

وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه از انتقال 5 کشته و ۸ زخمی به شفاخانه وزیر اکبرخان خبر می دهد.

پولیس کابل تمام راههای منتهی به محل حادثه را مسدود کرده است و از نزدیک شدن خبرنگاران به محل حادثه جلوگیری می کند.

این انفجار درست زمانی رخ می دهد که بسیاری از کارمندان دولت بخاطر گرفتن معاشات به کابل بانک رفته بودند.

کابل بانک که فعلا در اختیار دولت است، معاشات اردوی ملی، پولیس ملی و سایر کارمندان دولت را توزیع می کند.

محل رویداد در فاصله کمی از سفارت امریکا، فرماندهی ناتو در افغانستان، وزارت صحت عامه و دادگاه عالی افغانستان قرار دارد

.