مظهر کاویانی

بیشتر از ده ها جلد کلام خدا در خانه اش آتش زده شد از سنگ صدا براند ولی از علمای دین وارثین پیامبر صدا بلند نشد. کجا هستند این وارثین؟ مصروف چی اند؟ برای چی حرف نمی زنند در این مورد؟ چرا به خیابان نمی آیند برای تقبیح کردن کشتن مردم و آتش زدن کلام خدا؟ . . .
چرا؟ چرا؟ چرا ؟
اما همین وارثین انبیا (علمای دین) به خاطر یک کنسرت که پول گرفته بودند چه ها که بنام دین نکردند. راه مردم را بسته کردند. مزاحمت برای مردم خلق کردند. صد ها شعار به دور از منطق برای گرفتن خوشی مردم سر دادند. در منبر ها گلو دریدن. داد و فریاد زدند تا مردم به خوشی نگذارند.
سکوت امروز ملاها، علمای دین، نمیچه ملا ها، جوانان مسلمان دو اتشه شناسنامه ی در مقابل جنایت نابخشودنی آدم نما ها در داخل خانه خدا نشان داد که پست ترین، بی وجدان ترین و ذلیل ترین آدم های روی زمین همین گروه ها اند.