امریکایی ها در باره پلان خویش به درستی اطلاعات نمی دهند

به دنبال اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته تا دو سال دیگر گروه طالبانتمام مناطقی که اکنون زیر کنترل آن ها است را از دست خواهد داد.
دراکتوبر 2001 که طالبان 90 درصد خاک افغانستان را در دست داشتند، ساقط کردن حکومت شان سه هفته را در برگرفت. حالا که کمتر از سی درصد خاک را دراختیار دارند، چرا برای بیرون راندن شان دو سال باید زمان تعیین کرد؟ اصل گپ سر همین دوسال است که امریکایی ها درین مدت چه کاری را باید انجام دهند؟ این دو سال ربطی به طالب ندارد؛ مگر آن که یک پلان استقرار استراتیژیک دریک نقطه ای حساس دربرنامه وجود داشته باشد. به نظر بنده، درین دوسال باید درشمال افغانستان «پایتخت سازی» و تصفیه مورد اجرا قرار گیرد.گزارشنامه افغانستان
مطالب مرتبط:

گزینه خروج امریکا درصورت شکست حتمی است

اگر هندی ها دراتحاد با امریکا با تمام قدرت در میدان استراتیژیک افغانستان وارد شوند، امکان مهار زدن پاکستان و وادار کردن روسیه به قبول یک موازنه در اکرائین و سوریه وجود دارد. با ورود کامل هند به مدیریت افغانستان، ایران نیز بخشی از آن برنامه خواهد بود. درغیرآن، سیاست جدید ترمپ درین جا، به وضوح نشان می دهد که امریکا از آخرین فشار برای شکستن محاصره استفاده می کند. اگراین آخرین حربه کارگر نیفتد، گزینه خروج امن و هوایی حتمی است.
از واکنش تند روسیه نسبت به اعلام استراتیژی جدید ترمپ در افغانستان به درستی می توان فهمید که در آینده قراراست چه اتفاقی بیفتد. سرنوشت نظام سیاسی در کابل کاملن در گرو حوادث آیندهاست. تیم غنی- اتمر باید سیاست کنونی خود در مورد یک دست سازی ایده آلی قدرت سیاسی را هرچه زود تر کنار بگذارد. چیز های دیگری در راه است که باید هم راستا با آن حرکت کرد.’گزارش نامه افغانستان