زلمی رزمی

نامرد
عالیجنابان غنی – عبدالله و دار و دسته های (چسپیده بر اهرم قدرت)
اگرشما حقیقتا از انسان بدنیا آمده اید و فقط برای یکبارهم شیر انسان را خورده اید، سر درگریبان تان کنید و ازخود بپرسید
آنچه امروز در کشورما میگذرد، همین حکومتداری است؟
حکومتداری همین است؟
چه شد نخستین وظیفه حکومتداری شما یعنی: حفاظت جان و مال و شرف و عزت و ناموس ملت؟
هر روزدر برابرچشمان تان ترور و قتل و کشتارانسانهای فقیر و گرسنه و ستمکشیده، بوسیله پست ترین، جانی ترین، وحشی ترین و نامردترین ملاهای روی زمین در تبانی با باداران خارجی شما.
آخرشما نامردان چطورراضی میشوید به این شکل و خیلی هم ارزان هموطنان تانرا هلاک بسازید؟
اگر بشما نامرد نگویم پس به کی میشه نامرد گفت؟
مگر زشت تر و وحشیانه تر ازاین میتوان یافت؟
ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگرید وقتی قتل و کشتارزنان، مردان و کودکان را آدم می بیند.
هموطنان!
اینها آدم شدنی نیستند و دست از قتل و کشتار شما هرگز برنمیدارند زیرا که اینها اجیر و نوکر اند و رسالت شان نابودی وطن و مردم وطن ماست .
مگر اینکه به همت و وحدت و اتحاد ملت ما بساط شان از سرزمین مان برچیده شود