به نظر می رسد که روابط نیمبند ایالات متحده آمریکا با کشور کوبا که در نتیجه ی تلاش و اهتمام اداره اوباما بدست آمده است، آماج عقده گشایی های ضد بشری  جنگ افروزان قرار گیرد. از سوی دیگر، با اتهاماتی می خواهند روابط آمریکا روسیه را هرچه بیشتر تلختر و پیچیده تر سازند، تا به یک فاجعه ی بزرگ تقابل کشانیده شود.

به گزارش بی بی سی،