دکتر- صفوی

هرچه بگندد نمکش میزنند — وای به روزی که بگندد نمک

من نمیدانم چرااکثر یاران دیروزی احمدشاه مسعود تااین حد نمک ناشناس اند؟؟
خدمت آنانیکه طبل خوشی را پیش از پیش بر استراتیژی جدید امریکا میکوبند رقص وپایکوبی برپا کرده اند خطاب میکنم که زیاد از این خودرا ذلیل خوار نکنید ، بنآ پیش از اینکه روزی را ناخورده فریاد شکرگزاری کنید ؛ بهتر است به چهار طرف خویش بنگرید وتوان خودرا باحریفان منطقوی محاسبه کنید و نبض بازیگران اصلی را در منطقه ازجمله روسیه ؛ چین , پاکستان…را باید بدانید ولی درهرصورت درشرایط فعلی شما کسانی نیستید که تصمیم بگیرید واین دیگران هستند که درموجودیت شماتصمیم میگیرند کوشش کنید که مردم را به شکر ناخورده عادت ندهیدوضمنا به جهت بیراهه سوق ندهید.
{دقت کنید به واکنش وزیر خارجه روسیه آقای لاروف: : استراتژی جدید ترامپ را در قبال افغانستان واعزام عساکر تازه نفس ناامید کننده نامید ، وی گفت :” بهبود شرایط با استفاده از میتودهای فشار، نتیجه بخش نبوده و نیست ، واشنگتن تاکید اصلی اش در استراتیژی موجود تکیه به زور برای حل وفصل مسیله است , درحالیکه ما میدانیم که این مسیر ناامید کننده است وما ومطمین هستیم که که این یک روش بیهوده است “.} اینکه چین -پاکستان – ایران چه موضعگیری کرده اند را هنوز بجایش بگزارید…
آقایون سیاست مدار ! آیا شما مفهوم این واکنش تند وشریک منطقه جیوپولتیک را درک کرده میتوانید؟ متییقن هستم که نخیر اگرمیدانستید ؛ پس این پایکوبی های بیمورد وبی وقت غلام گونه برای چی؟ وحتی یک تعداد چرخه گیران به حد بیخود درخیلات بیهوده غرق اند که به تاربخ – هویت وحتی رهبر دیروز خویش که از اینطریق واز این آدرس کسی شدندو شناخته شدند بی پرده توهین وتحقیر مینمایند ، دقت کنید که یکی از یاران فروخته شده احمدشاه مسعود چه هذیان میکوید که گویا “استراتیژی جدید امریکا مطابق دیدگاه احمد شاه مسعود است ” این اشخاص درلجنزاری بدبختی وبی هویتی به اندازه غرق شده اند که دیگر راه بازگشت ندارند. این سسبکسران حتی مسعود را در قبر متهم به کار وکارنامه میسازند که درسرشت وخصوصیات وی هرگز وجود نداشت. بیشرمانه اتهام میبندند ” مسعود درقبر از استراتیژی ترامپ گویا به حدی رازی است که گویی ازقبر فرمانروایی میکند”: به این آقایان مزدبگیر خاطر نشان میکنم که زیادتر از این آبروی خویش را وآنهم درصورتیکه اگر اندکی باقی مانده باشد برباد ندهید خون شهیدان وهموطنان بیگناه خویشرا ارزان نفروشید که بهای سنگینی دارد همان که دیگرا ن تان بهای سنگین پرداختند و دیگرانش نیز خواهند پرداخت. ، زیرااگر احمدشاه مسعود خواهان چنین لشکر کشی ومداخله اجنبی ها درسرزمین خویش میبود مسیله را باخانم « رافاییل» نماینده قصر سیاه دربگرام وده ها مراگز قدرت و حتی باپاکستان یکطرفه مینمود همانطوریکه شماویاران قدر ناشناس دیگر تان اسارت را بعد ازمرگ مسعود پزیرفتید و ضرورت به هیچ چیزی نبود و متیقین بودم که مسعود حتی امروز زنده بود. دراینصورت اگر سخنان ایشان درست باشد ، پس این همه خون وخونریزی برباددی برای چی ؟ درختم فقط این سرود فردوسی بزرگ را نثار آنانی میکنم که هنوزناسزامیگویند وبرای رسیدن به اهداف شوم خویش ازهیچ معامله ننگین رو گردان نیستند وهنوز هم نمک دان را میشکنند.بقیه قضاوت به شماست….!

به يزدان اگر ما خرد داشتيم
کجا اين سر انجام بد داشتيم