!تقدیم به وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان

مشخص نیست که این وزارت محترم مصروف چه نوع فعالیت های فرهنگی است؟ سینما، تیاتر،…، و یا با فعالیت و رویکرد های فرهنگی اصلن کاری ندارد