با وجود که نرخ کرایه گرفتن کار گر های سر چوک در گرد همایی امروز تا ۱۵۰۰ افغانی فی نفر رسیده بود. با وجود این کار هم گلبدین رهبر منفور حزب اسلامی نتوانست حتی افراد و حزبی های وفا دار اش را در قضیه ی آصف مومند( پسر با وفایی ایشچی) با خود هم فکر بسازد.مظهر کاویانی