روز استقلال کشور را هم قومی ساختند

به اساس اطلاعات موثق که در اختیار داریم صرفا برای شماری از ولایات پشتون نشین افغانستان و نواحی کابل که در آن هموطنان پشتون ما اکثریت اند دولت بودیجه و امکانات تجلیل از روز استقلال را فراهم ساخته است و بس. شماری تلاش دارند از روز استقلال برای ایجاد پایگاه سیاسی و روایت قومی استفاده نمایند. تقلیل روز استقلال کشور به افتخار کوچک قومی کار بسیار آسان و کم هزینه است اما این کار همانند تبر تیز و برنده ایست که بر ریشه درخت افغانستان می کوبد و آنرا زخمی و لرزان می سازد. کسانیکه این برنامه را در دست دارند بهتر است بار دیگر فکر کنند. آماده گی برای تجلیل از روز استقلال نیز در نواحی و حوزه های قومی صورت گرفته و هیچ خبری از و در باقی حصص کشور نیست.

منبع: صفحه امرالله صالح