تُندروی اطرافیان غنی وضع کشور را به حالت انفجار نزدیک نموده است

اقدامات اطرافیان رییس جمهور برای دورساختنِ جنرال دوستم از صحنهٔ سیاسی سبب هراس نور و محقِق شد که در نتیجه «ائتلاف نجات» عرض اندام کرد. سپس میان محافظان خانهٔ محقق و معیت کننده گان یک عروسی زدو خوردی صورت گرفت که قضیه زیر بررسی پولیس است.
اکنون کس دیگری بنام مهمند در میدان هوایی مزار با کشت و خون دستگیر شد که عطای نور هدایت دستگیری را از جانب سارنوالی مرکز می داند و مرکز ازمو ضوع اظهار بی خبری کرده و هیٔتی را جهت تحقیق به مزار فرستاده است.
به نظر می رسد که حادثهٔ دوستم، محقق و نور باهم مرتبط است که در نتیجهٔ یا سران راست «ائتلاف نجات» می خمد (تابع رییس جمهور می شوند) یا پاهای کج نظام راست می شود(اتمر و استانکزی از کار دور می شوند)
اگر این جبهه گیریها تا به این جا پایان یابد به زیان نظام و کشور نخواهد بود واگر سوگمندانه پشت سر این کلاویزیها اظهارات کاردار سفارت امریکا که گفت: موضوع دوستم یکطرفه شود و اظهارات ضمیر کابلوفف نمایندهٔ روسیه که گفته است: امریکا در افغانستان ناکام است و باید قوتهایش را از کشور بیرون کند، باشد؛ نیّتهای مبهم و سیاهی آیندهٔ کشور ما را دنبال خواهد کرد که نهایت زیان بار خواهد بود.
بنابر آ ن از آگاهان میهنم تقاضا می نمایم که پیشبینهای شان را به اطلاع مردم بیچارهٔ و گروگان گرفته شدهٔ ما لطفاً برسانند و چارهٔ را پیشکش و ارایٔه دهند تا مردم غافلگیر نمانند .هدایت حبیب.