ملک ستیز
 

نخست فکر بسازید، آن‌گاه تشکل ایجاد کنید.

کالای «تشکلات» در بازار سیاسی کشور خیلی گرم است. این تشکلات رهبرسازی می‌کنند و یا سیاست‌زده‌گان دیرین را «رهبرانه» بر ذهنیت‌های جامعه به فروش می‌رسانند. این رهبران با نگاه‌های حساسیت‌زای تباری سخن می‌گویند و گروهی از شهروندان سرگردان را به خود جلب می‌کنند. من مروری به این گروه‌ها که به دشواری می‌توان آن‌ها را ساختار سیاسی نامید، کردم. شما این گروه‌ها را فقط در چهاردیوار های بلند و عبورناپذری قومی و انجمن‌های پریشان و بی‌باور در می‌یابید. چیزی‌که در این میان ناپدید است «فکر» و راه‌های رسیدن به آن است. هر نهاد سیاسی که نتواند فکرِ ساختارمند (که به زبان علوم سیاسی دکترین گفته می‌شود) خلق کند، نهاد سیاسی نیست. شما باید فکرِ «دیگر» بسازید، آن‌گاه تشکل ایجاد کنید تا مردم آگاهانه به شما بپیوندند.ملک ستیز

Advertisements