اشتباهات نابخشودنی دیروز را هرگز و نباید دیگر تکرار کنید.

دکتر  صفوی
هرکه ناموخت از گذشت روزگار – – نیز ناموزد زهیچ آموزگار.

معلوم میگردد ازآنجاییکه این حاکمیت درحالت فروپاشی است وبه شکل دیوانه وار به هرطرف دست وپنجه نرم میکند وازهیچ نوع توطیه هم دست بردار نیستند و سردمداران این نظام کوشش دارند درکل بخاطر بقایی حتی موقتی خویش زمان را بخرند وبه نیرنگ های کلاسیک زنگزده یعنی جابجای اشخاص وافراد واستفاده آنها همچون سنگر دربدنه نظام رو آورده اند . اشرف غنی احمدزی وتیم اش با این عمل مکارانه امتیاز دهی، تعینات وپیشنهادات در وزارت های خارجه ، داخله… میخواهداز یک طرف ضربه محکمی بر ایتلاف نیم بند (نجات ملی) وارد کنند وآنرا متلاشی نماید ، واز طرفی هم ساحه استبداد اش را برسایر نیروهای وطنپرست آزادیخواه ازجمله جنبش رستاخیز وتغیر وسعت ببخشد. ممکن است این چند مقام نمایشی را هموطنان ما به شکل موقتی و آنهم بی صلاحیت صاحب شوند و یا به قول عامیانه قبضه کنند وتعداد ی هم ممکنست برای شان مدح ونعره تکبیر را فریاد بکشند ، ولی تجربه تلخ تاریخ وآنهم نه چندان دورها بلکه درپیش چشمان همه مان بیانگر اینست که این قبضه وغضب نمودن ها خیلی ذود گزر است ونتیجه اش هم خیلی تباه کننده خواهد بود . انسانها باید سرگزشت خود وتاریخ خویشرا رقم بزنند وآنرا بیاد بیاورند ؛ مشکل ما اینست که ما ازگزشته نمی آموزیم وبه گفته رودکی بزرگ :
هرکه ناموخت از گذشت روزگار – – نیز ناموزد زهیچ آموزگار.

بهتر است این دوستان وعزیزان مان اندکی فکربکنند و به حال بیایند وحد اقل ازگزشته تلخ نه چندان دور ازقتل های های اسرار آمیز… وقتل های زنجیره ای گرفته الی ناامنی ساختن وانتقال جنگ به صفحات شمال اندکی بیاموزند وگام های ناسنجیده وتباه کن دیروز را نباید هرگز تکراربکنند ؛ واگر این وضعیت حساس را نادیده بگیرند وبه خواست ارگ لبیک بگویند ..این بدان معناست که در این فجایع بزرگ انسانی وخیانت تاریخی که بوقوع خواهد پیوست سهیم اند ؛ واگر اینها حاضر نیستند ونمیخواهند به مصلحت کسی گوش بدهند ، بهتر است است بقول معروف حتی ” کلاه خویشرا پیش روی خو د بگزارند تا از آن مصلحتی جویند..”
لذا من امید وارهستم که بادرک این شرایط حساس ؛ فریب این بازیهای کثیف را نخورند وبه نیرنگ های این رژیم استبدادی جواب منطقی وقاطع بدهند

Advertisements