اتمر که خودش را به جانشینی دکترغنی آماده می کند از طریق فیض الله ذکی جنرال دوستم را برای آمدن به شمال تشویق کرده است.

گزارش از قول منابع نزدیک به دستگاه خبر می دهد که آقای اتمر فیض الله ذکی را وظیفه داده است تا به هرطریق ممکن جنرال دوستم را وادار کند یا از راه حیرتان و یا از مسیر بندر آقینه خودش را به بلخ یا جوزجان برساند. بسته های حمایتی و پیشنهادی اتمر برای جنرال دوستم تشریح شده که مشخصا درآن گفته شده که وی باید افراد و شخصیت های طرفدار خودش از بین ازبک و ترکمن را به مناصب مختلف حکومت های شمال منصوب کرده و قدرت واقعی اجتماعی و اقتصادی خویش را تثبیت کند.
محاسبه اتمر این است که اثبات حضور زنده و قدرت عینی جنرال دوستم درشمال، متحدان جهانی را مجبور می کند که در دیدگاه شان نسبت به دکترغنی که پیوسته ساحه حاکمیتش کوچک می شود، تغییراتی رونما شود و بدین وسیله زمینه مهندسی اساسی در دستگاه رهبری سیاسی مملکت فراهم شود. گزارش مشعر است که اتمر خودش را به جانشینی غنی درانتخابات بعدی آماده می کند و از همین اکنون تاکتیک ایتلاف با سران شمال و جمیعت را در دستور کار خود قرار داده است.
درگزارش اشاره شده که هیات های جنرال دوستم در روز های اخیر برای بحث بیشتر درباره تحرکات تازه حنیف اتمر بین تاشکند و مسکو در رفت و آمد بوده اند. درازشدن دست دوستی از سوی اتمر به طرف ائتلاف نجات درحالی دراز شده است که اتمر به تازه گی بعد از مذاکرات فوق سری با مقامات ازبکستان به کابل بازگشته است.
اختلافات جدی میان غنی و اتمر کماکان به شدت خود باقی است. اتمر با ابراز مخالفت با طرز زندگی شاهانه  فرزندان اشرف غنی در آمریکا، از رسوایی های سلام رحیمی و کمیشن کاری اکرم خپلواک، پیوسته سعی دارد ساختار دولت را درقبض افراد خودش دربیاورد. گزارش نامه افغانستان