شمال باید ناامن و قندوز به خاک و خون کشیده شود تا در میانه هرج و مرج با دولتمردانی خود فروخته زمینه برای جابجایی داعش از سوریه به افغانستان محیا شود تا دیگر جنگ پایانی نیابد

به گزارش سایت همایون شبکه اطلاع رسانی افغانستان ، امنیت را می توان بزرگترین چالش بر سر راه هر حکومت و گروهی دانست که خواهان قدرت یابی در افغانستان است، اگر چه نظام مشروع بر سر قدرت از اعتبار داخلی و خارجی برخوردار می باشد اما تنها بر نیمی از افغانستان سلطه دارد و رقیب قدرتمند آن، گروه تروریستی طالبان است.

طالبانی که تا چندی قبل با اهداف پراکنده و حمله های چریکی در پی ناامن کردن مناطق کشور بود طی دو سال گذشته در یک هماهنگی گسترده و استراتژی پیچیده از جنوب به شمال و شرق راه یافت.

هرچند این تغییر جغرافیای جنگ را نمی توان تنها در قدرت یابی این گروه دید اما نشانه هایی از حرکت قدرت های منطقه و تغییرات گسترده مناسبات سیاسی را مشاهده کرد که دیگر نه در یک کشور بلکه در خاوریمانه خلاصه می شود.

زمانیکه کشورهای سوریه و عراق در پاکسازی داعش به سر می برد باید خواستگاه دیگر، آماده برای حضور تروریستانی باشد که آوازه خشونت و بی رحمی آنان سراسر جهان را در وحشت فرو برده است.

معاون اول ریاست جمهوری ماه ها قبل خبر از انتقال نیروهای داعش به شمال افغانستان را رسانه ای کرد و برخی مقام های روسیه در روزهای نبرد با داعش در سوریه از برنامه جابه جایی این نیروها به افغانستان توسط امریکا پرده برداشت.

این خطر در حالی به خود رنگ واقعیت گرفت که ولایت های شمال یکی پس از دیگری در جنگ و تهدید به سر می برد و در هماهنگی های درون حکومتی فضا برای حضور نیروهای داعش و طالب ایجاد شده است.

ولایت های کلیدی به مانند قندوز که دروازه ورود به مرزهای شمالی افغانستان می باشد تنها در یک سال، دو بار سقوط می کند و با توجه به بی اعتنایی های حکومت برای مقابله با تهدید طالبان این حقیقت تلخ بار دیگر به رخ کشیده می شود که هماهنگی های درون حکومتی با گروه های تروریستی گره خورده با منافع قدرت های منطقه ای و جهانی و در راستای هدف پشتونیزم کردن افغانستان است.

تهدید مدام طالبان بر قندوز و شکست های پی در پی نیروهای امنیتی در جبهه های جنگ سبب هراس گسترده در میان مردم شده است که با وحشت آفرینی افراط گرایان به خوبی آشنا هستند و در این میان چرا باید شمال همیشه امن چنین بی ثبات شود؟

پروژه جابه جایی نیروهای داعش به شمال افغانستان جدای از ناامن کردن مرزهای شمالی و فشار بر رقیب دیرینه امریکا یک دلیل دیگر نیز دارد و آن تبدیل افغانستان به کشور تروریستان تا سلاحی شود در دست واشنگتن برای سلطه بر خاورمیانه و به انزوا کشاندن کشورهای رقیب و دردسرآفرین.

افغانستان از همان سال های نبرد با شوروی سابق حکم قربانی را داشت که با سیاست سلطه جویانه پاکستان در حمایت امریکا به سرزمین تروریسم بدل شد و حال سرازیر شدن نظامیان امریکایی با بهانه نبرد با طالبان تنها برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف این کشور بود، امریکا در پی ایجاد پایگاه های نظامی دایمی در منطقه استراتژیک افغانستان و سلطه بر منطقه است.

حال برای آنکه این کشور درگیر با ناامنی و جنگ به خود رنگ ثبات نگیرد، نیازمند حکومتی می باشد با نظامی سلطه گر و تباری و چه بهتر از قومیت پشتون که از دیرباز در پی رسیدن به کشور پشتونیزم بود و رهبران آن هرچه کردند برای براندازی اختلاف های قومیتی بوده و رد هر نشانه ای از اتحاد.

داعش به مانند طالبان هر روز بیش از گذشته بر شمال افغانستان مسلط می شود و ولایت های مهم را یا تصرف می کند و یا در تهدید مدام سقوط قرار می دهد تا قدرت های بزرگی چون امریکا همانگونه که عراق را به کشور ویران و مصیبت زده بدل کرد این سرزمین را در ترورسیم فرو برد.

و حال چرا کشورهای دیگر با وجود آگاهی بر چنین سیاستی موضع سکوت اختیار کرده اند در منافع خلاصه می شود، پیچیدگی روابط سیاسی کشورهای منطقه برای دست یابی به منافع سبب شده است که گروه های تروریستی یک طرف گفتگو شود و از اعتبار و مشروعیت برخوردار و می ماند کشوری چون افغانستان با میلیون ها قربانی

.