تاریخ جنگ درافغانستان، مجموعه ای از پس وپیش رفتن های کمرشکن است که لاجرم حکومت مرکزی را به زانو در می آورد. 
 

عطا محمد «نور» در آخرین اظهارات خویش تصریح کرد که محاصره حوزه اقتداری ولایت بلخ، دراثر تبانی دولت مرکزی و نیروهای بین المللی، با گذشت هر روز تنگ تر می شود.
اکنون نخستین بزنگاه عملیاتی قابل پیش بینی در فاریاب تعیین شده است. به نظر می رسد زود تر از آن چه تصور می رفت، برنامه حذف و متفرق سازی زیرساخت های رزمی جنرال دوستم و حوزه مقاومت بلخ در دستور کار قرارگرفته است تا آن ها فرصت جمع وجور شدن لازم به خود داده نتوانند. این عملیات به حدی سریع درحال انجام است که واضحاً به فرماندهان دولتی و محلی از طریق مخابره فرمان عقب کشی نفرات پیاده و جا گذاری تمام جنگ ابزار های سبک وسنگین درمیدان جنگ ابلاغ شده است.
یک سرِ قلبه کشی جنگی در فاریاب و سردیگرش در سنگرهای سنتی مقاومت در غور تسری یافته است. این پلان ظاهرا در دو مرحله در دست انجام است. مرحله اول، استیلای طالبان وتطبیق تصفیه حساب با شبکه های مرتبط با جنرال دوستم وجمیعت. مرحله بعدی، روفتن تاکتیکی و نوبتی طالبان ( با چند مرتبه پس وپیش رفتن در میدان های جنگ) و انتصاب افراد خاص به حکومت محلی و تشکیلات مردمی فاریاب از سوی شورای امنیت ملی است. اما این یک پروژه عملیات مخفی ونیابتی است که قاعدتاً ضد عملیاتی آن نیز حاضر میدان است. بنا برین، برای تضمین قطعی ودرازمدت  درهم کوبی مقاومت ضد طالبان کدام دستاویزی قهار وجود ندارد که محفل ارگ به آن دل ببندند. گزارش هایی وجود دارد که حجم ریزرفی وتأمیناتی سازمان مقاومت به رهبری دوستم و به خصوص عطا نور از مدت ها پیش پیوسته تقویت شده است.
تاریخ جنگ درافغانستان، مجموعه ای از پس وپیش رفتن های کمرشکن است که لاجرم هر چند سال بعد، حکومت مرکزی را به زانو در می آورد. گزارش نامه افغانستان